ระบบการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า

Last modified: March 23, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า
Recording for Receipt of the Accounts Receivable with MAC-5 Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว สุชาดา ม่วงเอี่ยม
Ms. Suchada Mongiam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
 อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas  Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สุชาดา ม่วงเอี่ยม. (2560). ระบบการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ทรีท็อป เคมิคัลแอนด์ฟูดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตและผู้จัดหน่ายชั้นนำด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป (เนยขาว   เนยเทียม เนยสด) ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเบเกอร์รี่   สินค้าทุกชนิดของบริษัททางบริษัทได้รับการรับรองฮาลาลจากสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP  และ HACCP จากบริษัท เอส จี เอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทรับรองคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก  ขณะที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายจัดเก็บใบกำกับสินค้าให้สะดวกต่อการใช้งาน  จัดทำใบวางบิล  ตรวจสอบรายการเดินบัญชีประจำวันกับสำเนาใบนำฝาก และบันทึกการรับชำระจากลูกหนี้การค้าด้วยโปรแกรม MAC-5

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีลูกหนี้ ทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาคต  ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ

คำสำคัญ: ใบกำกับสินค้า    ใบวางบิล  โปรแกรม MAC-5


Abstract

Treetop Chemical and Foods Corporation Co. Ltd. is a leading manufacturer and distributor of processed food products, such as; shortening cream, margarine, fresh butter, which used in the food and bakery industries. All products of the company were certified Halal from the Halal Standards Institute of Thailand, GMP and HACCP certification from SGS (Thailand), which is a world-class quality certification company. While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author was assigned to arrange invoices for ease of use, prepare bills, check daily statements with copy of pay-in slips, and record receipts with MAC-5 program.

This project showed the author to gain knowledge and understanding of procedures for accounts receivable systems, as well as having confidence in future careers. The author also hoped that this project would be beneficial to interested parties.

 Keywordsinvoices, bills, MAC-5 program.


ระบบการรับชำระเงินจากลูกหนี้การค้า |  Recording for Receipt of the Accounts Receivable with MAC-5 Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 884
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code