ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์

Last modified: March 28, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์
Auditing Cooperatives for Clients of Montree Audit and Law Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพจนาถ  ตะละศักดิ์, นางสาวพัชรินทร์  นามราช
Ms. Potjanart  Talasak, Ms. Patcharin  Namrach
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Ms. Benjamas Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

พจนาถ ตะละศักดิ์ และ พัชรินทร์ นามราช. (2559). ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด  ให้บริการด้านการตรวจสอบบริษัทจำกัด  ห้างหุ้นส่วน  สหกรณ์และอื่นๆ  ให้บริการทางบัญชี  บริการทางภาษีอากร  บริการจดทะเบียนธุรกิจ และบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท มนตรีสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆ ในการดำเนินงานของสหกรณ์   เช่น สัญญากู้เงิน เอกสารทางบัญชี การตรวจสอบรายการผิดปกติ    ก่อนหน้านี้ขาดทักษะการตรวจสอบบัญชี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้งานล่าช้าและใช้เวลามาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการตรวจสอบกิจการสหกรณ์  และเอกสารที่เกี่ยวข้อง  คณะผู้จัดทำได้ศึกษากฎและระเบียบของสหกรณ์ออมทรัพย์ และเทคนิคการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์    โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้แกี่ยวกับขั้นตอนการตรวจสอบเงินกู้สามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์  การตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะการตรวจสอบที่จะนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

คำสำคัญ:  สัญญาเงินกู้, การตรวจสอบ, สหกรณ์ออมทรัพย์


Abstract

The Montree Audit and Law Co. Ltd.’s business lines include auditing for companies, partnerships, cooperatives, etc., accounting services, tax services, business registration services and other related services. While attending the internship under the cooperative program at  the Montree Audit and Law Co. Ltd., the team was assigned to audit the loan agreements of savings cooperatives, checked for unusual items  and verify the related documents. Previously,  the  team did not have the skill of auditing,  this caused delays and was time consuming.

This project was designed to increase the skills of auditing  and  related documents, through studying  the rules and regulations of  the savings cooperatives  and  techniques of   auditing for the savings cooperatives.   This project allowed the team  to gain  knowledge and understanding on the procedures of auditing for the  loan agreements of savings cooperatives,  verifying the related documents and could  increase  performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  loan agreement, auditing, savings cooperatives.


ขั้นตอนการตรวจสอบกิจการสหกรณ์|Auditing Cooperatives for Clients of Montree Audit and Law Co. Ltd.  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 689
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code