การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

Last modified: August 14, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
Input Tax and Output Tax Reports
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพัชรีภรณ์ นาทองลาย
Miss Patchareeporn Nathonglai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

พัชรีภรณ์ นาทองลาย. (2561). การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม แอคเคานติ้ง  เป็นสำนักงานบัญชี ที่ให้บริการให้คำปรึกษาและบริการด้านบัญชี การยืนภาษี จดทะเบียนจัดตั้ง  และประกันสังคม จากการที่ผู้จัดทำออกไปปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส เอ็ม แอคเคานติ้ง  และได้รับมอบหมายให้บันทึกข้อมูลภาษีซื้อ­- ภาษีขายและจัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpressเนื่องจากผู้จัดทำยังไม่เข้าใจถึงขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress จึงทำให้การปฏิบัติงานเกิดข้อผิดพลาดและล่าช้าในช่วงแรก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำภาษีซื้อ – ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress โดยศึกษาเกี่ยวกับ เอกสาร รูปแบบใบกำกับภาษีและขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpressจากการศึกษาผู้จัดทำมีความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสาร รูปแบบใบกำกับภาษีและขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ- ภาษีขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpressทำให้ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำคาดว่าโครงงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจรุ่นต่อไปและบุคคลที่สนใจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในอนาคต

 

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษี, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปExpress, ภาษีชื้อ, ภาษีขาย


Abstract

SM Accounting Ltd. focuses on advisory services and accounting services, tax filing, the company’s registration, social security registration. According to the co-operative education program, the trainee was assigned to be an assistant accountant at SM accounting Ltd. The responsibility included recording the input tax and output tax by the Express accounting software. The first phase of the operation took a lot of time due to the lack of skills and no experience in preparing input tax and output tax reports.

So the trainee designed this project to increase the skills and increase the efficiency of the preparation of the input tax and output tax reports. By studying tax invoices, input tax and output tax, the procedures of preparation input tax and output tax reports by the Express accounting software. It is expected this expected this project to be useful to interested parties.

 

Keywords: Tax Invoice, Express accounting software, Input tax, Out taxa.


Input Tax and Output Tax Reports

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 2987
Previous: การบันทึกใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 53 ด้วยโปรแกรม RD-net ยื่นอินเตอร์เน็ต
Next: การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย