การประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด โดย ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด โดย ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok
Public Relations of Perfect Trip Club Co., Ltd. on Facebook via TikTok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพิชญาวี โตสุจริตธรรม
Miss Pichayawee Tosujaritham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา ฮวบเจริญ
Miss Suphatra Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

พิชญาวี โตสุจริตธรรม. (2563). การประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด โดย ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Tosujaritham P. (2020). Confidence levels for car rental services of Sawasdee Travel Group and Transport Co.Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง การประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด โดยผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด  2) จัดทำคลิปวิดีโอสาระน่ารู้โดยใช้แอพพลิเคชั่น TikTok เนื่องจากการโพสต์ของเพจบริษัท ใช้แต่การโพสรูปภาพหลายๆ รูปภาพ ซึ่งไม่มีความน่าสนใจดึงดูดลูกค้าได้น้อย ทางผู้จัดจึงได้จัดทำคลิปวีดีโอประเทศพม่า ผ่าน TikTok จำนวน 10 คลิป เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเพจเฟสบุ๊คในแบบที่ทันสมัย สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าที่เข้ามาดูโปรแกรมทัวร์ต่างๆ ได้มีผู้สนใจคลิปและยอดผู้เข้าชมเพิ่มมากขึ้นจากการทำคลิปวีดีโอประเทศพม่า ผ่าน TikTok  ตั้งเป้าหมายการรับชมไว้ที่ 1,000 การเข้าชม คลิปวิดีโอได้รับความสนใจและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มียอดผู้เข้าชม 1,100 ผู้เข้าชม ซึ่งบรรลุเป้าหมายยอดผู้เข้าชมที่ตั้งไว้ และก่อนการทำคลิป TikTok ลงเพจบริษัท มียอดผู้เข้าถึงเพจจำนวน 699 คน หลังจากใช้แอพพลิเคชั่น TikTok ทำคลิปลงประชาสัมพันธ์ในเพจ ทำให้ยอดผู้เข้าถึงเพจมีจำนวน 964 คน ซึ่งจำนวนผู้เข้าเพจเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

คำสำคัญ: บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด, TikTok, ประเทศพม่า, คลิปวีดีโอ


Abstract

The purposes of this project were: 1) To promote the Facebook page of Perfect Trip Club Co., Ltd.; 2) Make an interesting video clip using the TikTok application. Previous posts of the company page were only multiple images, which does not attract customers. The author made a series of video clips of Burma through TikTok, 10 clips, for public relations on Facebook in a modern format can attract the attention of customers who visit various tour programs of the company. There was interest in the clips and the number of viewers increased by making video clips of Myanmar via TikTok. A goal of 1000 views was set, and the video clip received a good response, reaching 1,100 people which reached the target traffic goal. Prior to these views the company’s page on TikTok had 699 page views after using the TikTok app. The promotional clip on the page had 964 people, which significantly increased the number of page views.

Keywords:  Perfect Trip Club Co., Ltd., TikTok, Myanmar, Video Clip.


การประชาสัมพันธ์เพจเฟสบุ๊คของ บริษัท เพอร์เฟค ทริป คลับ จำกัด โดย ผ่านแอพพลิเคชั่น TikTok | Public Relations of Perfect Trip Club Co., Ltd. on Facebook via TikTok

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 296
Previous: การใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า
Next: ป้ายไวนิลแบนเนอร์โปรแกรมทัวร์จอร์แดนอารยธรรมโบราณกลางทะเลทราย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code