การใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า

Last modified: November 28, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า
Use of Chatbot System for Line Application for Boosting Customers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสายสวาท ศรีวรรณทนะ, นางสาวโชติกา แก้วเขียว, นายสิทธิชัย ด้วงชาวนา
Ms. Saisawat  Sriwantana, Ms. Chotika  Kaeokhiao, Mr. Sittichai  Doungchowna
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

สายสวาท ศรีวรรณทนะ, โชติกา แก้วเขียว และ สิทธิชัย ด้วงชาวนา. (2563). การใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sriwantana S., Kaeokhiao C., Doungchowna X. (2020). Use of chatbot system for Line Application for boosting customers. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

     การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่องการใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันไลน์เพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้ามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสารกับลูกค้าของบริษัทดูดีทัวร์ จำกัด  และเพื่อสร้างระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสื่อสาร โดยคณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นถึงปัญหาด้านการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ที่ผู้ให้บริการไม่สามารถตอบข้อความได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่งผลให้เกิดความล่าช้าและทำให้ลูกค้าเกิดการรอคอยข้อมูลจากทางผู้ให้บริการนานจนเกินไป   คณะผู้จัดทำจึงได้ศึกษาและพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติ โดยเลือกใช้แอปพลิเคชัน LINE Official Account เข้ามามีส่วนช่วยในการโต้ตอบสื่อสารข้อความอัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง

     หลังจากที่ได้ทำการทดลองใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันไลน์ คณะผู้จัดทำได้สอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งาน จำนวน 20 คน ผลการประเมินแบบสอบถามพบว่า ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.60 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.55 ถ้าพิจารณารายข้อพบว่า ความรวดเร็วในการโต้ตอบกลับของ ChatBot มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 4.75 รองลงมาคือรูปแบบแอปพลิเคชันมีความง่ายต่อการใช้งาน เท่ากับ 4.70 และน้อยที่สุดคือการเรียงลำดับเนื้อหาและภาษาที่เข้าใจง่าย เท่ากับ 4.40

คำสำคัญ: แอปพลิเคชันไลน์, แชทบอท


Abstract

The cooperative education project aimed to study communication factors of DoDee Tour Co.Ltd. and to create a Chatbot system for increasing effective communication with customers Due to the lack of 24 hrs. real-time customer communication, the chatbot system was developed via LINE (LINE Official Account) for solving the problem.

After using the chatbot system on LINE for boosting customers, 20 users were asked to identify the level of satisfaction. The result showed that the overall satisfaction towards the project was very high, with a mean of 4.60 and a standard deviation of 0.55. The respondents highly satisfied with the aspects of real-time communication with the chatbot, with a mean of 4.75. Secondly, they were satisfied with the user-friendly format of the application, with a mean of 4.70. The respondents were least satisfied with the arrangement of the content and understandability of the language, with a mean of 4.40.

Keywords:  LINE, Chatbot.


การใช้ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในแอปพลิเคชันเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้า | Use of Chatbot System for Line Application for Boosting Customers

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 450
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code