การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop

Last modified: October 18, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop
A comparison of the revenue recognition of the PEA between the office and PEA shop
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสายธารทิพย์ นาจาน, นางสาวสุนิษา ปาลสุทธิ์, นางสาวเบญญาทิพ ขำนกดี, นางสาวภัทรอร ยังวนิชเศรษฐ
Ms.Saithantip Najarn, Ms. Sunisa Parnsut, Ms. Benyatip Kumokdee, Ms. Pattaraaon Youngwanitchasate
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ มยุรี วงศ์จรัสเกษม
Mrs. Mayuree Wongjarastkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สายธารทิพย์ นาจาน, สุนิษา ปาลสุทธิ์, เบญญาทิพ ขำนกดี และ ภัทรอร ยังวนิชเศรษฐ . (2558). การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบนระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ 132 ตร.กม. มีเขตรอยต่อ 3 จังหวัด คือ สมุทรสาคร นครปฐมและกรุงเทพ สังกัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 ภาคกลาง จังหวัดนครปฐม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบนได้เปิด PEA Shop ที่เทสโก้ โลตัส กระทุ่มแบน เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้นำระบบซอฟท์แวร์สำเร็จรูปสำหรับธุรกิจหลัก คือ ซอฟท์แวร์ SAP (System Application Product) ใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์เดิมและใช้ระบบรับชำระเงิน BPM (Bill Printing and Payment Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่ายประจำวันของการไฟฟ้า และที่ PEA Shop คณะผู้จัดทำได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับขั้นตอนในการปฏิบัติงานของการรับรู้รายได้และระบบ BPM โดยมุ่งเน้นไปที่รายได้หลักของการไฟฟ้า คือ รายได้จากการจำหน่ายกระแสไฟฟ้า โดยพิจารณาว่ามีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรระหว่างสำนักงาน และ PEA Shop เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการใช้งาน เข้าใจง่าย ลดข้อผิดพลาด ความซับซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: การรับรู้รายได้, รายได้หลัก, ระบบรับชำระเงิน BPM, PEA Shop


Abstract

Provincial Electricity Authority (PEA) in Krathum Baen District covering a 132 sq.km. area and borders three provinces, Samut Sakorn, Nakorn Pathom and Bangkok, under the Provincial Electricity Authority District 3 of central part in Nakhon Pathom. At present, Provincial Electricity Authority (PEA) in Krathum Baen District has launched a PEA Shop at Tesco Lotus in Krathum Baen on 1 of March 2016 in order to facilitate users on electricity payment.

Provincial Electricity Authority (PEA) brought SAP (System Application Product) software to use in information management and the existing computer system uses BPM (Bill Printing and Payment Management) which is the tool for management for daily revenue and expense of PEA and PEA Shop. The researchers collected data and completed the documents for the operations process of revenue recognition. BPM focuses on the main revenue of PEA, which is the revenue from electricity sales, by considering the difference between the office and PEA Shop for benefits on using, easy understanding, decrease error, complexity and increase the efficiency on operation.

Keywords: Revenue Recognition, Main Revenue, Bill Printing and Payment Management, PEA Shop.


การเปรียบเทียบการรับรู้รายได้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกระทุ่มแบน ระหว่างสำนักงานการไฟฟ้ากับ PEA Shop / A Comparison of the revenue recognition of the PEA Between the office and PEA Shop

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 273
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code