การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า
Preparation of Documents to Receive Delivery Order
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธัชภูมิ ปล้องแก้ว
Thatchapoom Plongkaew
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ขนิษฐา สังขรัตน์
Kanidtha Sungkarat
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ
English Business Communication
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ธัชภูมิ ปล้องแก้ว. (2561). การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

ผู้จัดทำเล่มโครงงานได้ไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ บริษัท คอสโก้ ชิปปิ้ง ไลน์ ไทยแลนด์ (Cosco Shipping Lines Thailand Co. Ltd.) ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกเอกสารขาเข้า ซึ่งมีหน้าที่ทำงานเกี่ยวกับ “การทำเอกสารขาเข้า” ให้กับลูกค้าที่จะขอมาแลกเอกสาร D/O Delivery Order หรือ ใบสั่งปล่อยสินค้า

จากการที่ได้ไปฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้สนใจทำโครงงานเรื่อง “การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า “ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจ และผู้ที่ต้องการใช้เอกสารในการแลกใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ได้เข้าใจถึงขั้นตอน และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า ซึ่งจะสามารถศึกษาหาความรู้ได้จากโครงงานเล่มนี้

คำสำคัญ : ใบสั่งปล่อยสินค้า, บัญชีสินค้าทางเรือ, ใบตราส่งสินค้าทางเรือ, ใบมัดจำตู้


Abstract

As a trainee of the Cooperative Education Student Project, and the project organizer, I trained at Cosco Shipping Lines Thailand Co. Ltd. from 14 May 2019 to 31 August 2019. I was assigned to work in Importing Documents Department with the duty of making “Import Documents” for customers to receive the delivery order (D/O).

According to the practice on the Cooperative Education Student Project, the organizer felt interested to do a project under the name of “Preparation of Documents to Receive Delivery Order”. The objective of the project was to allow people who are interested and want to use the delivery order (D/O), to understand its procedures and for some people who need documents to receive the delivery order could be obtained from this project.

Keyword: Delivery Order, Bill of loading, Manifest, Deposit Receipt.


การจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอแลกใบสั่งปล่อยสินค้า
Preparation of Documents to Receive Delivery Order

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 311
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code