ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร
The Marketing-Mix Factors that Affects the Decision to Buy Products Through the AliExpress Application in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวิทยา เลิศพนาสิน
Mr. Wittaya Lerdpanasin
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง|Citation

วิทยา เลิศพนาสิน. (2564). ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Lerdpanasin W. (2021). The marketing-mix factors that affects the decision to buy products through the AliExpress Application in Bangkok. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครอีกทั้งยังเพื่อศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครโดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริโภคอายุ 20 ปีขึ้นไปที่ใช้แอพพลิเคชั่น AliExpress จำนวน 400 คน กำหนดโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการกำหนดขนาดของตัวอย่างด้วยวิธีของ ทาโรยามาเน (Yamane : 1967) ใช้เครื่องมือแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา ประกอบด้วย ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสัมประสิทธิ์ของการแปรผัน อีกทั้งยังใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ และหาระดับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวแปร ด้วยการวิเคราะห์ผ่านโปรแกรม SPSS

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 64.0) มีอายุ 26-35 ปี(ร้อยละ 40.8) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 56.0) ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน (ร้อยละ 28.7) มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 15,000 – 25,000 บาท (ร้อยละ 58.8)  มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมาก มีระดับความคิดเห็นด้านปัจจัยในการตัดสินใจซื้อมีค่าเฉลี่ยรวมในระดับมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ด้านเพศ ด้านระดับการศึกษา และด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

คำสำคัญ : ลักษณะประชากรศาสตร์, ส่วนประสมทางการตลาดบริการ, การตัดสินใจซื้อสินค้า


Abstract

The aim of this research was to study the marketing mix factors (7P’s) that influence the decision of consumers to shop through the AliExpress app in Bangkok and to study the demographic characteristics that affect them. The decision of the consumers to shop through the AliExpress app in Bangkok used a study sample that consisted of 400 consumers aged 20 years and over using the AliExpress app, determined by a double-blind sampling method. Specific (Purpose Sampling) by determining the sample size used the method of Taro Yamane and used a questionnaire tool to collect data. The data were analyzed using descriptive statistics consisting of percentage, mean, standard deviation, and coefficient of variation. Inferential statistics was also used to find causal relationships, and the level of factors that influence the variables with analysis via SPSS program.

The results showed that most of the respondents were female (64.0%), aged 26-35 years (40.8%), having a bachelor’s degree (56.0%), working as a private employer/employee (28.7%). The average monthly income was at 15,000 – 25,000 Baht (58.8%). The level of opinion on the factors of service marketing mix found that the overall average was at a high level. The level of opinion on factors in purchasing decision was the highest average level. From the hypothesis testing, it was found that demographic characteristics gender, education level and the average monthly income influenced the decision of consumers to shop through the AliExpress application in Bangkok, and the marketing mix factors influenced the decision was statistically significant at 0.05

Keywords: Demographic characteristics, The Marketing-Mix Factors, Purchasing decisions, AliExpress application.


ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7P’s) ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านแอพพลิเคชั่น AliExpress ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร| The Marketing-Mix Factors that Affects the Decision to Buy Products Through the AliExpress Application in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1947
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code