ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19

Last modified: January 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19
Online Learning Readiness of Students at Siam University in Covid-19
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ณัฐกาญจน์ เฮงไพจิต
Miss Nattakarn Hengpaijit
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 9-10 July 2020

การอ้างอิง|Citation

ณัฐกาญจน์ เฮงไพจิต. (2564). ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Hengpaijit N. (2021). Online learning readiness of students at Siam University in Covid-19. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลและปัญหาที่ส่งผลต่อความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก (In- depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นนักศึกษาปริญญาตรีและกลุ่มนักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยสยาม จำนวน 30 คน ในการสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์แบบตีความ ออกแบบให้มีความยืดหยุ่นซึ่งจะทำให้ได้ข้อมูลที่มาก ผลการศึกษาพบว่า 1) ช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 การเรียนออนไลน์มีบทบาทสำคัญต่อระบบการศึกษา โดยปัจจัยด้านฮาร์ดแวร์ ด้านซอฟต์แวร์ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านความรู้ ด้านความเข้าใจ ด้านผู้เรียน และด้านผู้สอนมีอิทธิพลต่อการเรียนออนไลน์ 2) ปัญหาจากการเรียนออนไลน์มาจาก ปัญหาด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์การเรียน ความพร้อมของผู้เรียน และสถานที่เรียน 3) ภายหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู้เรียนแต่ละคนมีความต้องการเรียนในรูปแบบที่แตกต่างกันไป เช่น การเรียนออนไลน์ การเรียนในมหาวิทยาลัย และการเรียนแบบผสมผสาน

คำสำคัญ: ความพร้อมในการเรียนออนไลน์, การเรียนออนไลน์,  โควิด-19


Abstract

The purpose of this study was to study the influencing factors and problems affecting online learning readiness of Siam University students during the Covid-19 period. The sample group used in the study were 30 undergraduate students and graduate students in Bangkok. The instrument used was a questionnaire. In-Depth Interview Methods was used and had no set criteria for questions, interview sequence, or the interview process. The results of the study found that: 1) Online learning became an important part of helping the education system to be successful and effective depending on the students and how much preparation they had for online learning. This relied on many factors that influence readiness; 2) The problems encountered came from many aspects that influence the readiness to study online; 3) After the spread of Covid-19 each student had different learning needs.

Keywords: Online Learning Readiness, Covid-19, Online Learning.


ความพร้อมในการเรียนออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยสยามในช่วงโควิด-19| Online Learning Readiness of Students at Siam University in Covid-19

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1160
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code