การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย

Last modified: August 13, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย
The Preparation of Sale and Output Tax Reports
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวขวัญนิฏฐา แก้วนพ และ นางสาวฐิติยา สมรื่น
Ms. Kwannittha  Kaewnop, Ms. Titiya Somern
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์ หลายรัตนกุล
Mr.Chaisak  Laryrattanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ขวัญนิฏฐา แก้วนพ และฐิติยา สมรื่น. (2561). การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

บริษัท ชยกร บิวท์อิน จำกัด เป็นบริษัทรับเหมาตกแต่งภายในแบบครบวงจร บริการตกแต่งและออกแบบผลงานด้านการตกแต่งภายในตามแบบที่ลูกค้าต้องการ เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ  สวยงามมีสไตส์ ตรงตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดอีกทั้งยังสร้างอาชีพให้กับช่างที่มีความสามารถในด้านต่างๆ ตามที่ผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ชยกร บิวท์อิน จำกัดและได้รับมอบหมายให้ จัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย,บันทึกบัญชีของบริษัท,ตรวจสอบสินค้าคงคลังสั่งซื้อสินค้าเพิ่มเพื่อให้งานสามารถดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ล่าช้า,และจัดทำเงินเดือนพนักงาน

ผู้จัดทำจัดทำโครงงาน “การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยศึกษาข้อมูลการจัดทำภาษีซื้อและภาษีขาย ทำการรวบรวมใบกำกับภาษี ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี จากการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ แยกเอกสารที่ต้องทำการส่งไว้เป็นสัดส่วนเพื่อให้การทำงานมีความถูกต้องและรวดเร็ว ลดความผิดพลาดในการทำงานได้เป็นอย่างดี จากการศึกษานี้ทำให้ผู้จัดทำมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย และคาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

คำสำคัญ: ภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สินค้าคงคลัง


Abstract

Chayakorn Built-in Company Limited is a full-service interior contractor company, providing decorating and designing interiors designs according to the customer’s needs. The company provides quality work that is beautiful and stylish to meet the needs of customers and also get maximum satisfaction. The company also creates careers for technicians with capabilities in various fields. As the organizer performed the cooperative education project at Chayakorn Built-in Company Limited, we were assigned to prepare sales and output tax reports, record company accounts, and inventory inspection, so the work can continue without delays, and prepare staff salaries.

 

We are doing the project called “ Preparation of sales and output tax reports” to increase work efficiency, by studying the preparation of taxes, output taxes and collect tax invoices. We also check the accuracy of the tax invoice from the purchase of various goods and services in separate documents that need to be sent for accuracy and speed, which helped to reduce work errors as well. From this study, we gained much more knowledge and understanding of taxes and output taxes, that make it possible to et the job done and benefit others.

Keywords: Taxes, Output taxes, Inventory.


การจัดทำรายงานเกี่ยวกับภาษีซื้อและภาษีขาย The Preparation of Sale and Output Tax Reports

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1075
Previous: การจัดทำรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย
Next: การใช้โปรแกรมโอนย้ายข้อมูลใบแนบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย