การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด

Last modified: December 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด
The study of  Marketing Strategies for Thanapat Plastic Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบรรพต อุดมปิยะจินดา, นางสาวปวีณา ตระกูลดุสิตพร
Mr. Banpot Udompiyajinda, Miss Paweena Traguldusitporn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา  ตันติวาณิชย์
Minthira  Thranthiwanith
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

บรรพต อุดมปิยะจินดา และ ปวีณา ตระกูลดุสิตพร. (2560). การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่องการศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท และเพื่อหาช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่บริษัทเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบริษัทมีการผลิตและจัดจำหน่ายหลอดพลาสติกสำหรับใส่กล้วยไม้ให้แต่ลูกค้ารายเดิมไม่มีการทำการตลาดใดๆ เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าใหม่หรือเพื่อเพิ่มให้มียอดขายเพิ่มมากขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเข้ามาช่วย

ผลจากการศึกษาพบว่ามีกลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับบริษัทได้ เช่น กลยุทธ์ 7P’s กลยุทธ์การใช้พลังของอินเทอร์เน็ต และกลยุทธ์ส่วนลดและโปรโมชั่น ซึ่งกลยุทธ์ที่ได้นำเสนอแก่บริษัท มีผลตอบรับที่ดี มีการให้ความสนใจจากเจ้าของบริษัท และจะมีการนำมาประยุกต์ใช้จริงกับธุรกิจในอนาคต

คำสำคัญ: กลยุทธ์, การตลาด


Abstract

The cooperative project studies the marketing strategy for Thanapat Plastic Company Limited has the purpose on studying the marketing strategy and finds more opportunity to increase the revenue. The company produces and sells the plastic straw for orchid for the existing customers without the marketing plan, which could cause problem for revenue.Therefire, it needs marketing strategy.

The result showed that the marketing strategies can be applied for this company like 7P’s, the power of internet, discount and promotion and all of these strategies has the good response and interest the company’s owner. They could be applied for the future work in a very productive manner.

Keywords: Strategy, marketing.


การศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดให้แก่บริษัท ธนพัฒน์ พลาสติก จำกัด | The study of  Marketing Strategies for Thanapat Plastic Co., Ltd

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 183
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code