การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

Last modified: August 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  
The Study of Product Distribution of Armoniosho Enterprise Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวศรัณยา สุขวิญญาณ
Miss Saranya Sukvinyan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ศรัณยา สุขวิญญาณ. (2561). การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด . (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอาง อาหารเสริมต่างๆ มีการเติบโตเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับตลาดของธุรกิจ เครื่องสำอางได้ขยายตัวมาสู่ตลาดล่าง หรือกลุ่มบุคคลทั่วๆไปเพิ่มมากขึ้น ทำให้ธุรกิจด้านนี้เริ่มมีการแข่งขันกันสูงขึ้น สถานบริการธุรกิจรับผลิตเครื่องสำอางจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับสมัยใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับคู่แข่งขันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การวางแผนในการดำเนินงาน มีการจัดช่องทางการขายในรูปแบบต่างๆ โปรโมทสินค้าเพื่อเป็นแนวทางสร้างการรับรู้ของแบรนด์ ผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์การตลาด กลยุทธ์การตลาดด้านช่องทางการจัดจำหน่าย กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด 4Ps, และการโปรโมทสินค้าในช่องทางสื่อต่างๆ ซึ่งทำให้ได้รับความรู้ในด้านการโปรโมทสินค้าผ่านสื่อต่างๆ ได้ทักษะความเข้าใจในกระบวนการปฏิบัติงานของแผนกโดยเฉพาะด้านการตลาด การปฏิบัติงานอย่างขั้นตอนและวิธีการทำเอกสารเป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้อง ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์, การจัดจำหน่าย, การส่งเสริมการตลาด


Abstract

Nowadays, the cosmetic and supplementary food business is growing and there is a need to increase supply for increasing customers demand. In addition, the business has expanded to the lower segment of the market or common people, thus, there is more competitiveness in the business. So, the cosmetic production companies need to adapt to the current situation in order to compete and try to satisfy the customers and to attract as many customers as possible. Companies need to be ready to effectively compete with others.

This study’s objective was to study the procedure of product distribution of Armoniosho Enterprise Company Limited, and to study the steps in distributing, planning, creating distribution channels, and promoting the products to create brand awareness. The author analyzed the market, distribution strategies, promotion strategies 4Ps, and promoting channels via media. Much knowledge was gained, mostly in promoting the product by channels of media. The author also gained an understanding the work procedure, especially in marketing. The detailed work procedure was a step by step process and managing paper work in the right way., could be adapted for making a proper marketing strategy in order to gain maximum benefit and become more effective in working.

Keywords:  Product, Distributing, Promotion.


การศึกษาขั้นตอนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ของบริษัท อาโมนิโอโซ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด  | The Study of Product Distribution of Armoniosho Enterprise Company Limited

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 120
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code