การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​

Last modified: August 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​
Studying of Social Media Marketing Strategies at Teleinfo Media Co.Ltd. (Public)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสรัญญา​ สายสี​แก้ว​
Miss Sarunya Saiseekaew 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สรัญญา​ สายสี​แก้ว​. (2561). การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง “การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย​ บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​” เพื่อ​ศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​สื่อโซเชียล​มีเดียให้กับ​ บริษัท​ เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำ​กัด​ (มหาชน) ​​สามารถ​นำข้อมูล​ไปใช้ให้เกิดประโยชน์​ต่อองค์กรในเรื่องการเพิ่มยอดขาย​สื่อโฆษณาออนไลน์​ ผลการศึกษา​พบว่า​ การทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย​ เว็บ​ไซต์​และเฟสบุ๊ค​เป็น​การนำเสนอ​ข้อมูล​ทางธุรกิจ​ ที่อยู่​ ช่องทาง​การติดต่อ และลักษณะ​การประกอบกิจการ​ของลูกค้ากลุ่ม​ที่​เป็น​ธุรกิจ​และซื้อโฆษณา​ออนไลน์​กับบริษัท​ เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​ ทั้งยังสามารถนำไปใช้ในการส่งเสริม​การขายให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการ​ธุรกิจ​ขนาดย่อม​ กล่าวคือ บริษัท​ได้ประโยชน์​จากการโฆษณา​เว็บไซต์​ผ่านสื่อโซเชียล​มีเดีย​ ที่เป็น​การประชาสัมพันธ์​และช่องทางในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ​ใช้บริการ​สื่อโฆษณา​ออนไลน์

คำสำคัญ: การตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย​, สื่อโฆษณา​ออนไลน์


Abstract

The project “Studying of Social Media Strategies of Teleinfo Media Co.Ltd. (Public)” aimed to study various marketing strategies used on social media for Teleinfo Media Co.Ltd. (Public). This information can be further used to increase online advertising sales. The results suggested that online marketing, whether on social medias, websites, or Facebook, is a means of presenting businesses information, address, contact information, and target groups which own business and use the online advertising service of Teleinfo Media Co.Ltd. (Public). Moreover, it can be used to endorse sales among small business owners. In summary, the company will benefit from online advertising on social media platforms, which are platforms accessible to customers who want to use the online advertising service.

Keywords:  Marketing, social media, advertising, online marketing.


การศึกษา​วิธีการ​ทำการตลาด​บน​โซเชียล​มีเดีย บริษัท เท​เลอิน​โฟ​ มีเดี​ย​ จำกัด​ (มหาชน)​ | Studying of Social Media Marketing Strategies at Teleinfo Media Co.Ltd. (Public)

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 132
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code