โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน

Last modified: October 29, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน
Virtual Orientation Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุพัฒษร โล่ห์คำ
Ms. Supatsorn  Lohkham
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. นันทิรา ภูขาว สนใจ
Dr. Nantira Pookhao Sonjai
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

สุพัฒษร โล่ห์คำ. (2563). โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Lohkham S. (2020). Virtual orientation program. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารจัดการการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ของแผนกบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กร (People & Culture Department) และเพื่อนำเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการจำลองเสมือนมาพัฒนารูปแบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ทำให้พนักงานแผนกบุคลากรและวัฒนธรรมองค์กรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการส่งต่อพนักงานใหม่ไปปฏิบัติงานในแต่ละแผนกของโรงแรมอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการออกแบบพัฒนาการปฐมนิเทศจากโปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือนเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของแผนกบุคลากร การเข้าไปศึกษาข้อมูลเหล่านี้ด้วยตนเอง พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ตลอดเวลา และสามารถดูซ้ำได้หากไม่เข้าใจ

ผลจากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อ โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.21 หากพิจารณารายข้อแล้วพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้าน คือด้านความเหมาะสมและสอดคล้องในการนำเสนอ ด้านลำดับขั้นตอนในการนำเสนอและความเหมาะสมของภาพประกอบ มีค่าเฉลี่ย 4.48 , 4.39 และ 4.27 ตามลำดับ นอกจากนี้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมาก จำนวน 2 ด้าน คือ ด้านความถูกต้องความชัดเจนของเนื้อหา ด้านความเหมาะสมในการจัดลำดับเนื้อหาและด้านความชัดเจนของภาพ โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 , 4.06 และ 3.97 ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงงานที่มุ่งหวังผลประโยชน์ด้านการพัฒนารูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจำลองเสมือน สำหรับการจัดการอบรมปฐมนิเทศให้แก่พนักงานใหม่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีความเจริญก้าวหน้าในด้านการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนต่อไป

คำสำคัญ: การปฐมนิเทศ, เทคโนโลยีสารสนเทศ, จำลองเสมือน


Abstract

The cooperative education aimed to study the management of orientation programs for new employees of the People & Culture Department of Anantara Siam Bangkok Hotel, and to introduce technology regarding virtual programs for the orientation of new employees. This would help the staff of People & Culture Department to effectively work for quick delivery of new employees to every department of the hotel. The virtual orientation program can reduce the working process and time of People & Culture Department. By accessing the virtual orientation program, new employees can always re-watch and re-visit the site.

The results of the study found that the respondents were generally satisfied with the Virtual Orientation Program, with a mean score of 4.21, which was the highest level. Considering each item revealed that the respondents were most satisfied with three aspects: appropriation & harmonization of presentation, sequencing, and appropriate illustration, with mean scores of 4.48, 4.39, and 4.27, respectively. Furthermore, with mean ratings of 4.12, 4.06, and 3.97, the other three high-scoring characteristics of respondent satisfaction were accuracy and obviousness of content, appropriate content sequence, and obvious illustration aspect, respectively. The project objectives were achieved by getting benefits from the development of a Virtual Orientation Program for recruiting orientation management, as well as encouraging the organization’s management to progress sustainably.

Keywords:  Orientation, Information Technology, Virtual.


โปรแกรมปฐมนิเทศด้วยการจำลองเสมือน | Virtual Orientation Program

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 16
Previous: ถุงหอมสมุนไพร
Next: การพัฒนาระบบการรับฝากพัสดุของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าด้วย QR-Code