Tags: สหกิจศึกษา 2565
การออกแบบสปริงแหนบเสริมรถกระบะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก

การออกแบบสปริงแหนบเสริมรถกระบะ เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก|A Pickup Trucks Leaf Spring Design to Enhance Weight Endurance

พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท

ทวีศักดิ์ ดิษฐี. (2565). พัฒนาโปรแกรมบันทึกข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมแอปชีท. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์

ณัฐนันท์ เกียรติจินดารัตน์. (2565). ปรับปรุงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายไร้สายของโรงเรียนขุขันธ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio

ธนากร เจียมเจริญ, ทรงพล พินิจจินดาพันธุ์. (2565). การทำ Automated Test ด้วย Katalon Studio. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet

ธนวรรษ มีสง่า. (2565). การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันยืมและคืนอุปกรณ์ด้วย AppSheet. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาระบบ Database Optimized

ศุภกิจ แซ่เฮ้ง. (2565). การพัฒนาระบบ Database Optimized. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร

เธียรวิชญ์ พาทรัพย์มา. (2565). ไลน์แชทบอทช่วยแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีในองค์กร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน

ณัฐสิทธิ แพวตะคุ. (2564). การจัดทำระบบจัดการผู้ใช้งาน และนโยบายกลุ่มภายในองค์กร โดยใช้เทคโนโลยีเสมือน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในหน่วยงานปราศจากเชื้อกลางในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

ณัฐลีน สั่นสะท้าน. (2562). การศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในหน่วยงานปราศจากเชื้อกลางในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง

ปัทมพร พูนมาก. (2562). การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์

ธนกร ทิพย์สมบัติ. (2565). การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.