Tags: สาธารณสุขศาสตร์
การศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในหน่วยงานปราศจากเชื้อกลางในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร

ณัฐลีน สั่นสะท้าน. (2562). การศึกษาแนวทางการจัดทํามาตรการอนุรักษ์การได้ยินในหน่วยงานปราศจากเชื้อกลางในโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง

ปัทมพร พูนมาก. (2562). การศึกษาการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในแผนกปราศจากเชื้อกลาง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์

ธนกร ทิพย์สมบัติ. (2565). การวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเด็กสมิติเวชศรีนครินทร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด

ปฐมาวดี กล่อมเจริญ. (2562). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานของบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาคุณภาพอากาศจากกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนื่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

สุดาพร พรสุวรรณ. (2565). การศึกษาคุณภาพอากาศจากกระบวนการพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์ บริษัท ไทยรุ่งยูเนื่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง

พันพัสสา ปิ่นทอง. (2565). พฤติกรรมการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการสัมผัสสารเคมีของผู้ปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานดอนเมือง. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด

ศศินา พุ่มจันทร์. (2565). การสำรวจระบบท่อนํ้าดับเพลิงและเครื่องสูบนํ้าดับเพลิงอัตโนมัติภายในบริษัท มหาชัยคราฟเปเปอร์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

มินตรา บุญเสมอ. (2562). การจัดเตรียมและทบทวนเอกสารตามแบบประเมินเบื้องต้นตามมาตรฐาน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control

วรินทร จันทินมาธร. (2565). มาตรการป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจากช่องระหว่างตู้คอนเทนเนอร์กับคลังสินค้าด้วยระบบ Key Control. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงในกระบวนการขัดชิ้นงานภายในบริษัทผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

ชุตินันท์ จันทร์โสภา. (2564). การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน)

ธีรวุฒิ โสวรรณ์. (2564). การประเมินผลกิจกรรม Morning Talk ของพนักงานบริษัทซีวิล เอนจีเนียริง จำกัด (มหาชน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย

ชุตินันท์ จันทร์โสภา. (2564). การประเมินความปลอดภัยในการปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวม โดยแบบตรวจสอบการปฏิบัติงานตามข้อกำหนดความปลอดภัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

โกสินทร์ แก่นอากาศ. (2564). การประเมินความเสี่ยงทางการยศาสตร์ของพนักงานคีบมูลฝอย: ซีแอนด์จี เอ็นไวรอนเมนทอล โปรเท็คชั่น (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.