Tags: รายงานการประชุมวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด

วิภาวัลย์ นาคทรัพย์, นลินรัตน์ วิศวกิตติ, พกิจ สุวัตถิ์, อนุวัฒน์ สลุบพล และ พิพัฒน์ ถาวรทอง. (2561). ระบบต้นแบบการตรวจจับและแจ้งเตือนสภาวะอุณหภูมิและแรงดันไฟฟ้าในห้องแม่ข่ายกรณีศึกษา: บริษัท เอสเค โพลิเมอร์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 10. (หน้า 647-650)

ระบบบันไดกำลังไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้ โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด

โตมร สุนทรนภา. (2560). ระบบบันไดกำลังไฟฟ้าต่อหน่วยสำหรับการอนุรักษ์พลังงานเครื่องสูบน้ำแบบปรับความเร็วรอบได้ โดยการบูรณาการกฎความสัมพันธ์เข้ากับระเบียบวิธีกำลังสองน้อยที่สุด. ใน รายงานการประชุมการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (E-NETT13th) (หน้า 1267-1275). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง

ธัชณนท์ แดนเขต, ธนภัทร แซ่ลี้ และชาณิดา พิทยานนท์. (2561). การจัดสมดุลสายการผลิตเพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการผลิตกรณีศึกษาโรงงานผลิตปลาแซลมอนแช่แข็ง. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ. 2561 (หน้า 1092-1096). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป

เอก จิตชัยเจริญ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ และ สันติ เจริญพรพัฒนา. (2560). การจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร กรณีศึกษาอาคารโครงสร้างสำเร็จรูป. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

ประสพโชค โห้ทองคํา และ สุดาพร อร่ามรุณ. (2561). การออกแบบและทดสอบวงจรเมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 41 ประจำปี 2561 (หน้า 217-220). อุบลราชธานี: มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.

กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง

รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ. (2560). กระบวนการใช้แบบจำลองสารสารเทศอาคารในขั้นตอนโครงการก่อสร้าง. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2561). การออกแบบและสร้างชุดแสดงผลการเต็มของวัตถุดิบในชั้นวางตรวจจับโดยอินฟราเรดเซนเซอร์ควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน (หน้า 172-188)

ผลของช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่มีต่อระดับการให้บริการของคนเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่งมวลชน

ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล และ ทวีศักดิ์ บรรณวิรุฬห์. (2560). ผลของช่วงเวลาการวิเคราะห์ที่มีต่อระดับการให้บริการของคนเดินเท้าบนทางเดินในระบบขนส่งมวลชน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22. นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี.

การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน

สุทธิเกียรติ ชลลาภ. (2560). การประเมินค่าความไม่เป็นเชิงเส้นของเทอร์โมมิเตอร์บริดจ์ความต้านทานสำหรับใช้สอบเทียบเทอร์โมมิเตอร์ความต้านทานแพลทินัมมาตรฐาน. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (หน้า 617-620). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย.

วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร

ภาคภูมิ มงคลสังข์ และ ไตรทศ ขำสุวรรณ. (2560). วิธีการประเมินโครงสร้างอาคาร. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 เรื่อง นวัตกรรมอาคาร 2560 : อาคารอัจฉริยะอย่างยั่งยืน. นครปฐม: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม

ไตรทศ ขำสุวรรณ และ ภาคภูมิ มงคลสังข์. (2560). ประสิทธิภาพทางกลสมบัติของมอร์ต้าผสมเม็ดโฟม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22 “เทคโนโลยีเขียวเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน” (หน้า 1-5). นครราชสีมา: สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์.

การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED

ชาณิดา พิทยานนท์ และ ปริญญา พิฒนวสันต์พร. (2560). การลดเวลาการเปลี่ยนลูกกลิ้งและปรับตั้งเครื่องรีดพลาสติกแผ่นด้วยเทคนิค SMED. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.พระนคร ครั้งที่ 2 (หน้า 344-347). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร.

การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

สันติสุข สว่างกล้า และ ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร. (2560). การออกแบบและสร้างเครื่องผสมของเหลวควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ คร้ังที่ 9 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองท้องถิ่นและภาคอุตสาหกรรม วันที่ 25-28 กรกฎาคม พ.ศ.2560 (หน้า 521-524). กรุงเทพฯ: สมาคมวิชาการไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม และสารสนเทศแห่งประเทศไทย.