Tags: Information Technology 2018
โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี

สุรินทร์ นิวัตินิชากรณ์. (2561). โครงการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ด้วย Motion Graphic เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะในวัยเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 6-12 ปี. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ณัฐพงศ์ ตันชนะประดิษฐ์ และ ชลธิชา ทองช่วย. (2561). เว็บไซต์ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน

มงคล ศุภอำพันวงษ์. (2561). การออกแบบบอร์ดเกมส่งเสริมปลูกฝังการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย

พัชจิญา เลิศสินธพานนท์. (2561). การศึกษาพลาสติกเพื่อออกแบบหนังสือภาพประกอบสำหรับเด็กปฐมวัย. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โครงการออกแบบ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสำหรับผู้พิการทางการเห็น ระดับปฐมวัย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

นัฐพงศ์ จงรักษ์. (2561). โครงการออกแบบ แบบฝึกทักษะเชาวน์ปัญญาสำหรับผู้พิการทางการเห็น ระดับปฐมวัย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก

ชาญวิทย์ อมรมงคลทอง. (2561). การออกแบบชุดสื่อประชาสัมพันธ์ตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์

ปิยะธาม รุ่งสถาพร. (2561). โมชันกราฟิก เรื่อง หยุด! การค้าสัตว์ป่าออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น

ยุทธพงษ์ มาไพศาลทรัพย์ และ วสุดล คงประเสริฐคุณ. (2561). ระบบบริหารงานร้านขายของเล่น. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลแพ็กเกจทัวร์

ณัฐภัทร วิกจพิสุทธ์, นพสิทธิ์ สินประสงค์ และ วรสิทธิ์ สมบัติพานิช. (2562). ระบบจัดการและแสดงผลข้อมูลแพ็กเกจทัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด

แสงชัย กองสมร. (2561). ระบบบริหารจัดการข้อมูลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กรณีศึกษาบริษัท อาร์ ไอเอส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

 ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน

ณัฐนันท์ ทรงชุ่มสาย. (2561). ระบบบันทึกปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ในหน่วยงาน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู

อุดมศิลป์ เลิศวงศ์ภักดี, ณัฐวุฒิ เย็นวัฒนา และ กัมปนาท สิทธิชัยวงค์. (2561). ระบบหลังบ้านวาไรตี้ ท็อปแวลู. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์

สุชาดา เกิดโพธิ์ชา, ศศิมา ธนภัทร์พิบูล และ ธีรดนย์ บุญค้ำ. (2561). ระบบบริหารงานร้านซ่อมคอมพิวเตอร์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.