Topics: กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์สุขภาพ|Health Science Group
ร้านสมจิตของฝากออนไลน์

สุมิตา บุญปลื้ม. (2564). ร้านสมจิตของฝากออนไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี และ สมศักดิ์ ชินวิกกัย. (2563). การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์ (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

สมฤดี ชื่นกิติญานนท์ และ วราภรณ์ คำรศ. (2562). ประสิทธิผลของโปรแกรมสมาธิบำบัด (SKT) ต่อการลดระดับน้ำตาลในเลือดและลดระดับความดันโลหิตในพระสงฆ์ ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water

Pornchai Premkaisorn and Wanpen Wasupongpun (2020). Magnetic Field Effect on Physicochemical Properties of Water. วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 14(2), 1-17.

ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ

อารีรัตน์ หนูวัฒนา ธนาภรณ์ วงศ์สาแก้ว ขวัญฤทัย กิ่วไธสง และ จิรนาถ บุญคง. (2562). ผลของโซเดียมคลอไรด์และซูโครสต่อการเกิดโฟมและการเกิดอิมัลชันของโปรตีนรำข้าวหอมมะลิ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 98-106). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย

คณิต ทองพิสิฐสมบัติ และ ศตายุ สุวรรณะโสภณ. (2562). การวัดความยาวคลื่นแสงเลเซอร์โดยการประมวณผลด้วยโปรแกรม Mathcad และเทคนิคสเปกโตรมิเตอร์อย่างง่าย. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 853-859). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

ณัฏฐิกา ศิลาลาย, ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, สุปรียา พรประไพ และ กันติกา เจิมกระแจะ. (2561). อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 178-189). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้ำพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

นิศารัตน์ สุขาบูรณ์ จิตตรานนท์ เสือโต และ อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์. (2562). การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลคติกจากน้าพริกไทยในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 142-149). อาคารพิฆเนศ ที่: มหาวิทยาลัยรังสิต.

การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด

ทิพย์ธิดา หนูทรัพย์, ภัสราภรณ์ ขาวพุ่ม, อมรรัตน์ จันทร์แม้น และปิยนุสร์ น้อยด้วง. (2562). การใช้เพคตินจากเปลือกมะกรูดเป็นสารให้ความคงตัวในการผลิตไอศกรีมจากน้ำมะกรูด. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 (หน้า 163-171). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS

ชื่อโครงงาน: Project Title: ระบบจัดเก็บและจัดการข้อมูลลูกค้าของบริษัท TKS Customer information management system of TKS ชื่อนักศึกษา: Author: นายวรรณชนะ แซ่เหลือ Mr.Wanchana Saelue อาจารย์ที่ปรึกษา: Advisor: อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ Miss Janya Yamcharoen ระดับการศึกษา: Degree: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) Bachelor of Science ภาควิชา: Major: วิทยาการคอมพิวเตอร์ Computer Science คณะ: Faculty: วิทยาศาสตร์ Science ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา: Semester / Academic year: 3/2560 3/2017 การอ้างอิง/citation วรรณชนะ แซ่เหลือ.

QR Code

More Topics