การบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

Last modified: February 6, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc
Purchase Recording with Accpacc Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกิตติพงษ์ ปรานต์สิทธิโชค, นางสาวจันทร์เพ็ญ จารัตน์, นางสาวศศิธร ขวัญสกุลการ
Mr.Kittipong Pransittichok, Miss Junpen Jarat, Miss Sasitorn Kwansakulkarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

กิตติพงษ์ ปรานต์สิทธิโชค, จันทร์เพ็ญ จารัตน์ และ ศศิธร ขวัญสกุลการ. (2561). การบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpacc. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท แลนด์โก้สปอร์ต แอนด์ มิวสิคเคิล จำกัด ประกอบกิจการจำหน่ายอุปกรณ์กีฬาทุกชนิด อุปกรณ์ฟิตเนส ถ้วยรางวัล เครื่องดนตรีไทยและสากล ชุดกีฬาทุกชนิดและอุปกรณ์ต่างๆ ครบวงจร บริษัทขายสินค้าให้กับห้างสรรพสินค้า ร้านขายอุปกรณ์กีฬาและเครื่องดนตรีทั่วประเทศและส่งออกต่างประเทศ และมีช่องทางการจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ต เพื่อสร้างความสะดวกในการซื้อให้แก่ลูกค้า ผู้จัดทำได้เข้าปฏิบัติงานในแผนกบัญชีเจ้าหนี้ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารและการบันทึกรายการซื้อสินค้าและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpac

ในช่วงแรกของการปฏิบัติงานใช้เวลาค่อนข้างมากและผิดพลาดบ่อย เนื่องจากผู้จัดทำยังไม่มีประสบการณ์การทำงานและไม่เคยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpac ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเรื่องการบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpac โดยเริ่มตั้งแต่การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง การบันทึกการซื้อเชื่อและการจ่ายชำระหนี้ เนื้อหาในโครงงานเป็นการอธิบายและสรุป ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบันทึกรายการซื้อสินค้าและจ่ายชำระหนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้จะเป็นประโยชน์ สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม

 คำสำคัญ: การจัดซื้อ, ระบบเจ้าหนี้, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Accpac


Abstract

Landco Sport and Musical Company Limited has been established as one of the most reliable partners with shops, schools and government agencies around the country. They are also a trusted supplier for quality of goods and services to customers in Thailand and abroad. The company’s products consists of sport equipment, musical instruments, stationery items, camping items and fitness equipment. The author was assigned to verify accuracy of accounting documents and record purchasing transaction with Accpacc accounting software.

During the first phase of the operation, it took a lot of time and some mistakes occurred because of a lack of accounting software knowledge, skill and understanding of accounting documents. The author created this project to increase the skill of using Accpacc accounting software. This project, “Purchase Recording With Accpacc Accounting Software” was made to study the related documents of puchasing, documents verifying and recording data with Accpacc accounting software. The author expects this project will be useful to interested parties

Keywords: Purchasing process, Accpacc Accounting Software, Accounting document.


การบันทึกรายการซื้อและจ่ายชำระหนี้ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี / Purchase Recording With Accpacc Accounting Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 600
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code