ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว

Last modified: August 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว
Advertising procedures (Tie-in) Product Drama “Miss Culinary” (Nang Sao Kon Krua)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอริสา อมาตยนนท์
Miss Arisa  Amattayanon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Mnthira Tantravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อริสา อมาตยนนท์. (2561). ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษา ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร “เรื่องนางสาว ก้นครัว”  บริษัท   จีเอ็มเอ็ม  สตูดิโอ เนชันแนล จำกัด ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาการให้บริการการโฆษณา (Tie-in) ในละคร บริษัท จีเอ็มเอ็ม สตูดิโอ เนชันแนล 2) ศึกษาขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร “เรื่องนางสาว ก้นครัว” ผลจากการศึกษามีการให้บริการการสร้างสรรค์โฆษณาผ่านสื่อออนไลน์และทางโทรทัศน์ ทำให้ทราบขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละครและวิธีการเพิ่มจำนวนคนเข้าชมในละครทำให้ผู้ชมได้รับสื่อโฆษณาแบบ (Tie-in) มากขึ้นในละคร

คำสำคัญ: การโฆษณา


Abstract

The objectives of this study were 1) to study the process of providing tie-in service for the drama produced by   GMM Studio National Co. Ltd.; and 2) to study the process of tie-in for the Drama “Nang Sao Kon Krua”.  The results of this study would be beneficial for the creative advertisement services through online media and television. By attending the internship about tie-in, the author learn the process of tie-in for dramas and the ways to increase a number of audience members generating the audience’s chance to expose to tie-in advertisements.

Keywords: Tie-in.


ขั้นตอนการโฆษณา (Tie-in) สินค้าในละคร เรื่องนางสาว ก้นครัว | Advertising procedures (Tie-in) Product Drama “Miss Culinary” (Nang Sao Kon Krua)

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 550
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code