การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขายของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด

Last modified: August 18, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขายของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด
Following up with Existing Customers and New Customers for Building the Opportunity of sales Expansion of Margon Autotrade Co. Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวอภิรตา กะรัมย์
Miss Apirata Karam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tuntrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อภิรตา กะรัมย์. (2561). การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขายของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด เป็นบริษัทค้าขาย จำหน่าย นำเข้า ส่งออก อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ทางวิศวกรรม ปัจจุบันลูกค้าที่เข้ามาติดต่อมีจำนวนมาก ทางบริษัทจึงเล็งเห็นว่า อาจต้องมีการติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด

การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัดมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบถึงข้อมูลของกลุ่มลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด เพื่อนำข้อมูลมาศึกษารวบรวมหากลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนในการหากลุ่มลูกค้าใหม่ในบริษัท และ เพื่อเพิ่มยอดของแผนกส่งเสริมการขายให้มากยิ่งขึ้น มีผลการศึกษา โดยศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อทำการตลาดในการเจาะกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย โดยใช้การสำรวจติดตามลูกค้าที่มีความสนใจในตัวสินค้า กลุ่มลูกค้าที่อยู่ตามหน้างาน เมื่อได้กลุ่มลูกค้า จึงมาหาข้อมูล เพื่อให้ได้ลูกค้าใหม่ ว่ามีบริษัทไหนบ้าง ที่มีสินค้าตามกลุ่มที่ต้องการ อาจหาจากอินเทอร์เน็ต เเยกหาเป็น จังหวัดหรือเขต เมื่อได้ชื่อบริษัทฯ มาเสร็จดำเนินการขายตามระบบ ขั้นตอนต่อไป คือ ส่ง Company Profile ทางอีเมล์ หรือให้โดยตรงด้วยใบเสนอสินค้า (Brochures) ติดต่อสอบถามลูกค้าว่าได้รับข้อมูลหรือไม่ และเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เป็นผลทำให้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ และการบริการของทางบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด

คำสำคัญ: การติดตามลูกค้า, ลูกค้าอุตสาหกรรม, บริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด


Abstract

Margon Autotrade Company Limited is a company providing sales, import and export of electrical equipment, and engineering equipment. Nowadays, there are a lot of customers, and the company foresees that it must have the process of following up with existing customers and new customers in order to build a customer base and increase the opportunity for sales expansion for Margon Autotrade Company Limited.

The following up with existing customers and new customers for building the opportunity on sale expansion of Margon Autotrade Company Limited, has the intention to know the customers who use the company’s service, to study and collect information, analyze the target group for new customers, and to increase the volume off the sales promotion department. From studying through surveys of our existing customers on the type of customers and products, when we get the customer group, we will find information to get new customers who have the desired product, and we can find them from the internet by searching from province or district. When we get the customer names, we follow the sale process and the next step is sending company profile via email or sending them brochures directly. We then call the customers to make sure that they received the company profile and propose new products to make the customers interested and know the service of Margon Autotrade Company Limited.

Keywords:  following up, Industrial Customers, Margon Autotrade Co., Ltd.


การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างโอกาสในการขยายงานขาย ของบริษัท มาร์กอน ออร์โต้เทรด จำกัด | Following up with Existing Customers and New Customers for Building the Opportunity of sales Expansion of Margon Autotrade Co. Ltd.

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1114
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code