การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด
Encourage and Sales of Toyota Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธัญญ์นลิน  ภูริโชติเดชาพัฒน์
Miss Thannalin Phurichotdachapat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธัญญ์นลิน  ภูริโชติเดชาพัฒน์. (2560). การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง “การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด”มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อให้พนักงานขายสามารถติดตามลูกค้าที่มาใช้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก 2) เพื่อสร้างความประทับใจกับลูกค้าที่เข้ามารับบริการในศูนย์รถยนต์บริษัทโตโยต้า สมุทรสาคร จำกัด สาขาในเมือง  ในการออบูทจัดแสดงสินค้าเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มากขึ้นซึ่งรถยนต์ที่นำไปออกบูทในแต่ละครั้งไม่สามารถให้ลูกค้าทดลองขับได้ ทำให้เสียโอกาสที่จะได้ลูกค้าในการจองหรือซื้อของลูกค้าจำนวนหลายราย จึงแก้ปัญหานี้โดยการที่ให้ส่วนลดกับลูกค้าเป็นพิเศษและมีของแถมให้กับลูกค้าที่จองภายในวันที่ออกบูท ทำให้ลูกค้ามีความสนใจ พึงพอใจกับข้อเสนอนี้เป็นอย่างมาก

คำสำคัญ: การบริการ, ความพึงพอใจ, ลูกค้า


Abstract

This study is entitled “Promotion and Sales of Toyota Co., Ltd.” The objectives of this study are 1) to help salespeople follow customers who use the service effectively, 2) to impress with the customers who come to use the service in the car center Toyota Samutsakhon Co., Ltd. (Amphur Muang) Branch. The author was assigned to attend a trade for car exhibition to reach more customers. Each car that was brought to the show room were for viewing only, and customers could not drive them. This made it difficult to obtain buying opportunities. In order to solve this problem, the company offered special discounts to customers and gave away free gifts to any customer that booked during the exhibition. This helped to create more interest and raise overall satisfaction.

Keywords:  services, satisfaction, customer.


การส่งเสริมและการขายของบริษัทโตโยต้า จำกัด | Encourage and Sales of Toyota Co., Ltd.

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 851
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code