การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด

Last modified: September 1, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
Efficiency Improvement of Corrugated Paper Box Printing Machine ISOWA: Case Study of Inter Fibre Container Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภราดร ทับอุไร
Mr. Paradron Tuburai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2563
2020
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/citation

ภราดร ทับอุไร. (2563). การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

งานวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA ที่มีปัญหาจาก คน เครื่องจักรและวัตถุดิบที่ไม่ได้คุณภาพ งานวิจัยฉบับนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์พนักงาน 10 ท่าน ระหว่างเดือนตุลาคม– พฤศจิกายน 2563 การสัมภาษณ์ใช้เวลาโดยเฉลี่ยท่านละประมาณ 30 นาที หัวข้อในการสัมภาษณ์ ได้แก่ หลักการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม (Total Productive Maintenance, TPM) การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร (Overall Equipment Effectiveness, OEE)  และแรงจูงใจของบุคลากร เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงานของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก

ผลการวิจัยพบว่า บริษัทได้มีการนำหลักการบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม การวัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร และ ปัจจัยแรงจูงใจของบุคลากรมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์ได้มากกว่าร้อยละ 30 อย่างต่อเนื่อง

คำสำคัญ: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต, เครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก, TPM, OEE, ปัจจัยด้านแรงจูงใจ


Abstract

This objective of this research was to study the efficiency improvement of corrugated box printing machine ISOWA due to human problems, poor quality machinery and unqualify of raw materials. This research was qualitative research. The researcher was collected the data by interview 10 employees during October – November 2020. The interview was conducted about 30 minutes per person. The topic of the interview was based on the principles of Total Productive Maintenance (TPM), Overall Equipment Effectiveness (OEE), and motivation factor of employees to improve the productivity of corrugated box printing machine.

The results were showed that Total Productive Maintenance, Overall Equipment Effectiveness, and motivation factors of employees was applied to improve the operation of corrugated carton printers more than 30 percent continuously.

Keywords: Efficiency Improvement, Corrugated Paper Box Printing Machine, TPM, OEE, Motivation Factors.


การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด| Efficiency Improvement of Corrugated Paper Box Printing Machine ISOWA: Case Study of Inter Fibre Container Co., Ltd

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1016
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code