ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยผ่านช่องทาง SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

Last modified: October 12, 2021
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยผ่านช่องทาง SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
Factors Influencing Customer Financial Transactions Through SCB EASY APP Channel of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอภิชาติ ดารากร ณ อยุธยา
Mr. Aphichat Darakon Na Ayutthaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
2nd National and International Academic Conference “Innovation and Management for Sustainability” 15-16 December 2020

การอ้างอิง/Citation

อภิชาติ ดารากร ณ อยุธยา. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยผ่านช่องทาง SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.

Darakon Na Ayutthaya A. (2021). Factors influencing customer financial transactions through SCB EASY APP Channel of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

     การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยผ่านช่องทาง SCB EASY APP ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยใช้เครื่องมือคือแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลตัวอย่าง 460 คน  คำถามมีดังนี้ ส่วนที่ 1 ปัจจัยลักษณะส่วนบุคคล ส่วนที่ 2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่จัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านความรับผิดชอบในการให้บริการ ด้านการให้บริการ การวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้วิธีการหาค่า T-test, F-test และสหสัมพันธ์ โดยพบว่า เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ มีผลต่อการใช้บริการ SCB EASY APP ส่วนด้านปัจจัยส่วนผสมการตลาด ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่  ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคคล ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการให้บริการ มีความสัมพันธ์กับการใช้บริการ SCB EASY APP ที่ระดับ .785  .798  .832   .837  .849 .882 และ .883  ตามลำดับ

            ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะผู้ใช้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรขยายขอบเขตการศึกษาไปพื้นที่อื่น ๆ เช่น ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ใช้บริการ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาในการเพิ่มผู้ใช้งานให้มากขึ้น

คำสำคัญ: ธนาคารบนมือถือ, ธุรกรรมทางการเงิน, ธนาคารบนอินเตอร์เน็ต


Abstract

          This study aimed to investigate the influencing factors of customers’ financial transactions using the SCB EASY Application in the Bangkok area. The tools were questionnaires to collect sample data from 460 people. The questions were as follows: 1) Personal Characteristics; 2) Marketing Mix Factor such as the product, price, distribution channel, promotion, personal and service responsibility. The data were analyzed by using frequency, percentage, mean and standard deviation, t-test, F-test and correlation, and it was found that gender, age, education, occupation and income affect the use of the SCB EASY Application service. The marketing mix, such as the product, price, distribution channel, promotion, personal and service responsibility were in relationship with the use of the SCB EASY Application at levels of 785, .798, .832, .837, .882 and .883 respectively.

            The suggestion of this study on service users in the Bangkok area were that the scope of the study should be enlarged to other areas, such as the metropolitan area and other provinces; And an additional study should focus on the reasons of non-users for not using the app which may help to develop ways to add more users in the future.

Keywords: Mobile Banking, Financial Transaction, Internet Banking.


ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการทำธุรกรรมทางการเงินของลูกค้าโดยผ่านช่องทาง SCB EASY APP ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร| Factors Influencing Customer Financial Transactions Through SCB EASY APP Channel of Siam Commercial Bank Public Company Limited in Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1479
Previous: การตัดสินใจซื้อผักจากเกษตรกรบางน้อยที่ปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร
Next: การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของเครื่องพิมพ์กล่องกระดาษลูกฟูก ISOWA: กรณีศึกษา บริษัท อินเตอร์ ไฟเบอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code