การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย
Public Relations of H.Y.T. Travel Service CO. LTD. Through Thai Handicrafts
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว วริศรา ศรีแก้ว, นางสาว ชลธิชา นามนัย
Ms. Warisara  Srikaew, Ms. Chonthicha  Namnai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. กฤป จุระกะนิตย์
Krip  Jurakanit  Ph.D.
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2562
2/2019

การอ้างอิง/citation

วริศรา ศรีแก้ว และ ชลธิชา นามนัย. (2562). การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวภายในและนอกประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านเส้นทางการท่องเที่ยว มีบริการจัดโปรแกรมนําเที่ยวชมเมือง ดูงาน สัมมนา  จัดแสดงนิทรรศการนานาชาติ (MICE)

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นโอกาสที่จะทำให้คนรู้จักบริษัทมากขึ้น จึงได้จัดทำของที่ระลึกให้แก่  นักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกับทางบริษัท อีกทั้งยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์บริษัท โดยการแนบคิวอาร์โค้ดและที่อยู่เว็บไซต์ของบริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ไว้กับของที่ระลึกด้วยในส่วนของการออกแบบของที่ระลึกนั้น คณะผู้จัดทำได้เลือกใช้รูปแบบของการจักสานปลาตะเพียนเพื่อเป็นการเผยแพร่หัตถกรรมไทยและผสมผสานแนวคิดการนำวัสดุเหลือใช้ กลับมาปรับเปลี่ยนรูปแบบ หรือพัฒนารูปร่างใหม่ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ (Recycle) โดยใช้หลอดพลาสติกจากบริษัทที่ใช้งานแล้วมาสานเป็นปลาตะเพียนซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของ ความอุดมสมบูรณ์ และทำเป็นพวงกุญแจแจกเป็นที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว

จากการประเมินความพึงพอใจของพนักงานในบริษัทต่อของที่ระลึกนี้พบว่าพนักงานมีความพึง พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.73

คำสำคัญ: ประชาสัมพันธ์, เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส, หัตถกรรม


Abstract

H.Y.T. Travel Service Co. Ltd. is a company for domestic traveling and outbound tourism, and has experienced specialists for managing tourism and programming services such as sightseeing, seminars, and MICE (Meeting, Incentive, Conventions and Exhibition).

The author took the opportunity to raise the company’s reputation and expand awareness by giving away souvenirs to tourists to impress and satisfy their journey. This tactic also created public relations between the customer by QR code and website of H.Y.T. Travel Service Co. Ltd. with souvenirs. The company made designer souvenirs for tourists with weaved Thai Carp, a symbol of abundance and a well-known local Thai toy, to promote Thai handicrafts and the increased use of waste materials as a concept, modification of style, and development for recyclables by using old plastic straws and weaving them into a Thai carp, keychain.

Based on this assessment of employee satisfaction of the company’s memorabilia, employees were at the highest level of satisfaction, with an average of 4.73.

Keywords:  Public Relations, H.Y.T. Travel Service, Handicrafts.


การประชาสัมพันธ์บริษัท เอช วาย ที แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด ผ่านหัตถกรรมไทย | Public Relations of H.Y.T. Travel Service CO. LTD. Through Thai Handicrafts

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 221
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code