การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)

Last modified: December 4, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง)
Sales consultant practice at Toyota K. Motor Co. Ltd., (Charoenkrung branch)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเบญจวรรณ  รัตนะ
Miss Benjawan Rattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Monthira Tuntrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

เบญจวรรณ  รัตนะ. (2560). การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การศึกษาการปฏิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของ บริษัทโตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง) มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการทำงานของที่ปรึกษาการขายรถยนต์ของบริษัท โยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายรถโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริยกรุง) และ 2) เพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนของผู้ช่วยที่ปรึกษาการขายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โดยทำการศึกษาแนวคิดและกระบวนการในการทำงานของที่ปรึกษาการขายจากการศึกษาคู่มือ เอกสารของทางบริษัทฯ การทบทวนความรู้เรื่องของทฤษฏีการจัดการงานขาย ความรู้เกี่ยวกับรถยนต์ การขอรับคำแนะนำจากพนักงานที่ปรึกษาและการทดลองฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อนำความรู้มากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานผู้ช่วยที่ปรึกษาการขาย

ผลการปฏิบัติงานพบว่า การปฏิบัติงานการเป็นที่ปรึกษาฝ่ายการขาย ทำให้สามารถปิดการขายได้จริงและได้เทคนิคเกี่ยวกับการขาย สร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าในเรื่องของการบริการและการดูแลเอาใจใส่ ทีมขายสามารถหาลูกค้าใหม่ได้มากขึ้น ช่วยเพิ่มยอดจองให้กับบริษัท

คำสำคัญ: การขาย, การบริการ, รถยนต์


Abstract

This cooperative report “Sales consultant practice at Toyota K. Motor Co. Ltd., (Charoenkrung branch), aims to 1) study the function of car sales consultant of Toyota K. Motor Co. Ltd., (Charoenkrung branch), a Toyota distributor, and 2) improve the working as assistant sales consultant effectively and efficiently.

Student had applied knowledge to determine the operating guideline as assistant sales consultant, I had studied the concept and operating procedures of sales consultant from the company. This included documents and work manual, the review of sales management theory, and car information; asked for the suggestion from the consultant and had real practice.

The result showed the practice as sales consultant makes me able to closed the deal and learn regarding sales techniques. All could make sales team get new customer and increase sales volume to the company.

Keywords:  sales, service, car.


การศึกษาการปฎิบัติงานที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทโตโยต้าเค.มอเตอร์ส ผู้จัดจำหน่ายโตโยต้า จำกัด (สาขาเจริญกรุง) | Sales consultant practice at Toyota K. Motor Co. Ltd., (Charoenkrung branch)

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 123
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code