ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน

Last modified: August 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน
Influencing Factors on Financial Planning of Working Adults
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนราวัลลภ์ ศุภวงศ์
Miss Narawal Suphawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ธีติมา ปิยะศิริศิลป์
Dr. Teetima Piyasirisilp
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการการเงินและการธนาคาร
Finance and Banking Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
Conference
Conference Proceedings
National and International Academic Conference “Empowering Innovtion and Sustainability in the Next Normal” 27 November 2021

การอ้างอิง|Citation

นราวัลลภ์ ศุภวงศ์. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Suphawong N. (2021). Influencing factors on Financial Planning of Working Adults. (Master’s independent study). Bangkok: Master in Business Administration (MBA), Siam University.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินใน คนวัยทํางานและเพื่อศึกษาความรู้ความเข้าใจในการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน การวิจัย ครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากคนวัยทํางาน จํานวน 30 คน ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 55 ปี สถานที่สัมภาษณ์บริเวณอําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า คนวัยทํางานมีวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน การให้ความสําคัญ กับการวางแผนทางการเงิน ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน รายได้ ภาระค่าใช้จ่ายและการ บริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินในอนาคต แต่มักพบเจอปัญหาในการวางแผน ทางการเงินในเรื่องปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้จนเป็นอุปสรรคต่อการวางแผนทางการเงิน ได้แก่ ขาดเป้าหมาย และพฤติกรรมทางด้านที่ดีเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน อย่างไรก็ตาม กลุ่มเป้าหมายควรมีการประเมินสถานการณ์ทางการเงิน และสถานะทางการเงิน ก่อนจะกําหนดการ วางแผนทางการเงิน เพื่อให้ประสบความสําเร็จในการวางแผนทางการเงิน

คําสําคัญ : พฤติกรรมการวางแผนทางการเงิน, การวางแผนทางการเงิน, คนวัยทํางาน


Abstract

The objective of this research was to study the factors influencing financial planning among working age people and to study the understanding of financial planning among working class aged people. The sample consisted of 30 people of working age from Muang District, Nakhon Pathom Province, aged between 20 – 55 years old. The data was collected by insight interview.

The results of the research revealed that working age people have the objectives of emphasis on knowledge, income, expenses and risk management that may occur in the future of financial planning, but often encounter problems in financial planning in terms of uncontrollable factors that hinder financial planning and lack of time targets for determining financial planning. It is something that cannot be immediately for determined on how long it takes to succeed. It comes from behavior towards financial planning among working age people, causing lack of financial liquidity. This is the main problem in life therefore, one should assess their financial situation and status before making financial planning decisions to achieve the goals set for success, along with effective financial management and discipline in financial management.

Keywords: Financial Planning Behavior, Financial Planning, Working Class


ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการวางแผนทางการเงินในคนวัยทํางาน | Influencing Factors on Financial Planning of Working Adults

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1869
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code