ขนมกลีบลำดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดำ อัญชัน)

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขนมกลีบลำดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดำ อัญชัน)
Healthy Thai Shortbread (Spinach, Black Sesame, Butterfly Pea)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์, นางสาว เสาวนิตย์ สิงโหพล, นางสาว พัชราพร โต๊ะหมัน, นางสาว พัชริดา โต๊ะหมัน
Ms. Suthalak  Sanhapong, Ms. Saowanit  Singhophol, Ms. Patcharaporn  Tomun, Ms. Patcharida  Tomun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ สุนทร  สอนกิจดี
Mr. Suntorn  Sonkitdee
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

ศุฑาลักษณ์ สันหพงศ์, เสาวนิตย์ สิงโหพล, พัชราพร โต๊ะหมัน และ พัชริดา โต๊ะหมัน. (2563). ขนมกลีบลำดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดำ อัญชัน). (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงการสหกิจศึกษาเรื่อง ขนมกลีบลำดวนเพื่อสุขภาพ ( ปวยเล้ง งาดำ อัญชัน ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการทำขนมกลีบลำดวนจากผักและธัญพืช มีทั้ง ปวยเล้ง งาดำ และอัญชัน การทำขนมกลีบลำดวนนี้ พัฒนาขึ้นโดยการออกแบบส่วนประกอบเพิ่มเติม คือการนำผงผักต่างๆของปวยเล้ง งาดำ และอัญชันมาเป็นส่วนผสมในการทำขนมกลีบลำดวนครั้งนี้ ได้ทำการศึกษาอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบขนมกลีบลำดวนจากแป้งสาลี (ตราพัดโบก) และศึกษาความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนจากผงปวยเล้ง งาดำและอัญชัน เมื่อทำการทดสอบ ส่วนของอุณหภูมิและระยะเวลาในการอบ คือระดับอุณหภูมิ 130 องศาเซลเซียส 30 นาที และความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ขนมกลีบลำดวนจากด้านความชอบโดยรวมของงาดำ มากที่สุด ได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.30 ± 0.49 รองลงมาด้านความชอบโดยรวมของอัญชันและปวยเล้ง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากัน ที่คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.26 ± 0.50โดยสรุปแล้วพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากชอบสูตรงาดำมากกว่าสูตรอัญชันและปวยเล้ง ขนมกลีบลำดวนเป็นขนมที่นำมาดัดแปลงเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการต่อผู้บริโภคที่รักสุขภาพ

คำสำคัญ: ขนมเพื่อสุขภาพ, ขนมกลีบลำดวน, ผักอบแห้ง


Abstract

The Purpose of this Cooperative education project on “Healthy Thai Shortbread (Spinach, Black Sesame, Butterfly pea)” aims to To study the making of Healthy Thai Shortbread from vegetables and grains, including spinach, black sesame and butterfly peas. Developed by designing additional components It is the use of various vegetable powders of spinach, black sesame and butterfly pea as ingredients for making Healthy Thai Shortbread this time. The temperature and time of baking Healthy Thai Shortbread from wheat flour (Pan Bok brand) were studied and the satisfaction of the product from Spinach powder was studied. Black Sesame and Butterfly Pea When tested using the 5-point hedonic scale, it was found that an average score of 4.50-5.00 implied satisfaction at the highest level, mean score 3.50-4.49 implyed high level of satisfaction, an average score of 2.50-3.49 implyed satisfaction. Moderately satisfied, a mean score of 1.50-2.49 means a low level of satisfaction, a mean score of 1.00-1.49 means a low level of satisfaction. in terms of temperature and baking time is a temperature of 130 degrees Celsius for 30 minutes. And the satisfaction with Healthy Thai Shortbread dessert products from the overall preference of Black sesame was the highest, with the mean score of 4.30 ± 0.49, followed by the overall liking of butterfly pea and Spinach. have the same average score The mean score was 4.26 ± 0.50. In conclusion, it was found that most of the respondents liked the black sesame formula over the butterfly pea and spinach formula Healthy Thai Shortbread is a dessert that is adapted to create exotic products. to meet the needs of consumers who love health.

Keywords:  Healthy, Thai Shortbread, Dehydrated vegetables.


ขนมกลีบลำดวนเพื่อสุขภาพ (ปวยเล้ง งาดำ อัญชัน)|Healthy Thai Shortbread (Spinach, Black Sesame, Butterfly Pea)

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 806
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print