การผลิตสื่อเพื่อแนะนำคลินิกเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิกผ่านช่องทางออนไลน์

Last modified: December 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อเพื่อแนะนำคลินิกเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิกผ่านช่องทาง ออนไลน์
Online Media Production to Introduce Oriana Clinic
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธัญชนก พงษ์พาชำนาญเวช 6104600006, นายชลสิทธิ์ แซ่เตีย 6104600030, นายศุภศิษฏ์ เนื่องไชยยศ 6104600104
Miss Thanchanok Pongpachamnanweth, Mr. Chonlasit Saetia, Mr. Supasit Neungchaiyos
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphec
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธัญชนก พงษ์พาชานาญเวช, ชลสิทธิ์ แซ่เตีย และศุภศิษฏ์ เนื่องไชยยศ. (2563). การผลิตสื่อเพื่อแนะนำคลินิกเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิกผ่านช่องทางออนไลน์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pongpachamnanweth T., Saetia C. & Supasit Neungchaiyos S. (2020). Online media production to introduce oriana clinic. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษา การผลิตสื่อ เพื่อแนะนำ คลินิกเสริมความงาม โอเรียนน่า คลินิก ผ่านทางช่องทางออนไลน์ มีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตสื่อโปรโมทคลินิกให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น โดยนำไปเผยแพร่ลงในแฟนเพจเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมของทางโอเรียนน่าคลินิก

จากการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิกในเรื่องของหลักสูตรเสริมความงามและรายการส่งเสริมการขาย วิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย หาผลงานตัวอย่าง จัดทำผลงานตัวอย่าง และนำไปเสนอให้กับทางคลินิก จัดทำผลงานที่ เป็นรูปภาพผ่านโปรแกรม อะโดบี อิลลัสเตรเตอร์ อะโดบี โฟโต้ชอป และ แคนวา และจัดทำผลงานที่เป็นคลิปวิดีโอภาพเคลื่อนไหวผ่านโปรแกรม อะโดบี พรีเมียโปร ใส่เสียง ใส่คำบรรยายใต้ภาพใส่เอฟเฟก ตรวจสอบแก้ไข และนำไปเผยแพร่ลงแฟนเจพเฟซบุ๊ก และอินสตาแกรมของโอเรียนน่าคลินิก

จัดทำโครงงานสหกิจศึกษาในครั้งนี้ผู้จัดทำได้ออกแบบอาร์ตเวิร์คจำนวน 18 อาร์ตและ คลิปวิดีโอ จำนวน 7 คลิปให้แก่สถานประกอบการ เพื่อนำไปใช้สำหรับสร้างฐานลูกค้า สร้างความเชื่อมั่นและสร้างการจดจำให้แก่ผู้ติดตามของสถานเสริมความงามโอเรียนน่าคลินิก

คำสำคัญ: คลินิกเสริมความงาม, โอเรียนน่า, สื่อออนไลน์


Abstract

This report aimed to produce media to promote the clinic to be more popular and to post on their Facebook fanpage and Oriana Clinic’s Instagram. The following steps in the preparation of the cooperative education projects were: 1) Learn about the Oriana Clinic; 2) Study about the clinic in terms of programs and promotions; 3) Analyze the target audience; 4) Find samples of work, create samples and present to the clinic. Graphics were created through Adobe Illustrator, Adobe Photoshop and Canvas. The Adobe Premiere Pro application was also used to make a video clip, add sound, subtitles, effects, check, edit, and share to their Facebook fanpage and Oriana Clinic’s Instagram.

The cooperative education project, this time, we have designed 1 8 artworks and 7 video clips for the enterprise to grow the Oriana Clinic beauty clinic’s customer base, boost confidence, and establish recognition.

Keywords: beauty clinic, orianna, online media.


การผลิตสื่อ เพื่อแนะนำ คลินิกเสริมความงาม โอเรียนน่าคลินิก ผ่านช่องทางออนไลน์ |Online Media Production To Introduce Oriana Clinic  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 144
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code