ผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัยห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทำอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

Last modified: November 11, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัยห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทำอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
Production of Health Media Animation Character Nu Fai , to Speak  About Care & Health Warnings of Insomnia
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวธนัชชา เตชะปัญญาชัย
Miss Thanatcha Tachapanyachai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ธนัชชา เตชะปัญญาชัย. (2562). ผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัยห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทำอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัย ห่วงใยสุขภาพ ตอน: นอนไม่หลับทำอย่างไรดี มีวัตุประสงในการผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว เพื่อเป็นสื่อสำหรับให้ความรู้ในการดูแลและป้องกันตัวเองจากโรคนอนไม่หลับ ให้กลุ่มวัยรุ่นได้ตระหนักถึงผลเสียของอาการนอนไม่หลับ และเป็นการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่น ภายใต้แนวทางการดำเนินงานของกองสุขศึกษากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่น
จากการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาดังกล่าวมีขั้นตอนดังนี้ สืบค้นข้อมูลโรคนอนไม่หลับ จากเว็บไซด์โรงพยาบาลรัฐบาล/เอกชน นำเสนอต่อพนักงานที่ปรึกษา ร่างสตอรี่บอร์ด จัดทำภาพเคลื่อนไหวผ่านทางโปรแกรม After Effect นำมาเรียบเรียงใส่คำบรรยายผ่านทาง Camtasia ใส่เสียงพากย์ ตรวจสอบ แก้ไข และเผยแพร่ผ่านช่องทาง Facebook ของกองสุขศึกษา

คำสำคัญ โรคนอนไม่หลับ, สื่อเคลื่อนไหว, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ


Abstract

The report of cooperative education project under the subject, Nu Fai speaking about care & health warnings of Insomnia, had the purpose to produce health-care motion media. The production aimed to provide information about how to take care of oneself and prevent Insomnia disorder. Moreover, the media also aimed to raise awareness about the disadvantages of sleeping disorders and improve the quality of health under the procession of the Health Service Support Department in order to promote and develop healthy behavior of teenagers.
The project has the following procedures: 1) the information about the sleeping disorder, Insomnia, was researched from websites of public and private hospitals; 2) the analyzed data was presented to the advisor; 3) a storyboard was created; 4) motion pictures were generated with Adobe After Effects, and the subtitles were created in Camtasia Studio; 5) voice-over was added before the final improvement. As a result, the media was broadcasted on the Health Service Support Department Facebook fan page.

Keywords: Insomnia, animation, motion media, Health Service Support Department.


  ผลิตสื่อสุขภาพ รูปแบบสื่อเคลื่อนไหว เรื่อง หนูฝ้ายเตือนภัยห่วงใยสุขภาพ ตอน : นอนไม่หลับทำอย่างไรดี ของกองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ  | Production of Health Media Animation Character Nu Fai , to Speak  About Care & Health Warnings of Insomnia

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 346
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code