การผลิตสื่อมัลติมีเดียของบริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด สำหรับเผยแพร่ ทางเฟซบุ๊ก

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อมัลติมีเดียของบริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด สำหรับเผยแพร่ ทางเฟซบุ๊ก
Multimedia Production for T Synergy Co., Ltd. Group
ชื่อนักศึกษา:
Author:
ชนนท์ คงโครัตน์
Chanon Kongkorat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง/citation

ชนนท์ คงโครัตน์. (2563). การผลิตสื่อมัลติมีเดียของบริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด สำหรับเผยแพร่ ทางเฟซบุ๊ก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่องการผลิตสื่อมัลติมีเดียสำหรับเผยแพร่ของบริษัท ที ซินเนอร์จี้ กรุ๊ปจำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจและผลิตงานเพื่อนำไปใช้บนสื่อออนไลน์ให้กับบริษัท ที ซินเนอร์จี้ กรุ๊ปจำกัด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติงานตำแหน่ง วิดีโอ อีดิเตอร์โดยขั้นตอนการออกแบบสื่อดังนี้ 1.ถ่ายภาพและวิดีโอ 2.ตัดต่อวิดีโอ 3.ออกแบบงานกราฟิก โดยผ่านโปรแกรม อะโดบี้ พรีเมียร์โปร อะโดบี้ โฟโต้ชอป และ อะโดบี้ อิลลัสเตรเตอร์

โดยผลิตงานที่มีความแตกต่างกันในการออกแบบ ทั้งเน้นการถ่ายวิดีโอ การจัดหามุมถ่ายทำ การออกแบบ ทั้งนี้การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทำให้ได้ประโยชน์และประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง และได้เรียรรู้ในการใช้งานโปรแกรม

คำสำคัญ: ถ่ายวิดีโอ, ตัดต่อ, ออกแบบ


Abstract

The cooperative study report on the production of multimedia media for publishing of aimed to understand and produce work for an online media utility for T Synergy Group Co., Ltd. The student was assigned to work as a video editor in the process of media design as follows. 1) Taking photos and videos; 2) video editing; 3) graphic design were produced through Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, and Adobe Illustrator.

The projects were different in terms of design, including the emphasis on video recording, procurement of shooting angles and design. However, working in cooperative education brought benefits and experiences from actual experience and learning to use the programs.

Keywords: Video Shooting, Editing, Design.


การผลิตสื่อมัลติมีเดียของบริษัท ที ซินเนอร์จี้กรุ๊ป จำกัด สำหรับเผยแพร่ ทางเฟซบุ๊ก |  Multimedia Production for T Synergy Co., Ltd. Group  

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 858
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code