การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทสยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

Last modified: January 16, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทสยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
The Media Production for Showreel of SIAMBHUMI INTERNATIONAL Co.,LTD
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายอภิชัย แซ่เล้า, นายอิทธิพัทธ์ สมุทรสุวรรณ, นายอนุชิต บุญภู่
Mr. Apichai Saelao, Mr. Ittipat Samutsuwan, Mr. Anuchit Boonpu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr. Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

อภิชัย แซ่เล้า, อิทธิพัทธ์ สมุทรสุวรรณ และ อนุชิต บุญภู่. (2561). การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทสยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

รายงานการจัดทำโครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัท สยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อเพื่อนำเสนอภายในองค์กร คณะผู้จัดทำได้รับหัวข้อจากพนักงานที่ปรึกษา และเริ่มกระบวนการด้วยการร่างแผนงาน เริ่มการถ่ายทำ ตัดต่อวิดีโอ ตามแบบแผนงานที่ได้วางไว้ และส่งมอบพนักงานที่ปรึกษาตรวจสอบพร้อมทั้งปรับแก้ก่อนนำผลงานเผยแพร่บนเพจเฟชบุ๊ก

ผลจากการศึกษาและได้ปฏิบัติงานจริงทำให้ได้รับประสบการณ์จากการทำงาน ทั้งในด้านการผลิตสื่อวีดีโอ กระบวนการผลิต การแก้ไขปัณหาต่างๆ รวมถึงการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ ได้พัฒนาทักษะทางด้านการถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพต่อไป

คำสำคัญ: ถ่ายทำ, วิดีโอ, ตัดต่อ


Abstract

Cooperative education project report was on The production of media for presenting the work of Siam Bhumi International Company Limited and has the objective to produce media presentations within the organization.
The organizing team received the topic from the advisor staff and began the process by drafting a plan to begin filming, editing videos according, deliver it to the advisor staff for examination and revise before publishing the work on the Facebook page
The result of studying and actual work gives experience from work both in the production of video media, and solving various problems. They included working together systematically throughout the cooperative education period of 16 weeks, and developing skills in film and video editing, which is preparation for continuing with professional work.

Keywords: Filming, Video, Editing.


การผลิตสื่อเพื่อนำเสนอผลงานของบริษัทสยามภูมิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  / The Media Production for Showreel of SIAMBHUMI INTERNATIONAL Co.,LTD

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 190
Previous: ขั้นตอนการผลิตภาพเคลื่อนไหวสำหรับโฆษณางานเซาท์เทิร์น มาร์เก็ต เอ็กซ์โป 2019 โดย บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ แองเจิล เมจิค
Next: การเปลี่ยนผ่านของตลาดน้ำในประเทศไทย: กระบวนการสร้างสรรค์ สมุดภาพเรียงความขาวดำ เพื่อเล่าเรื่องราวตลาดน้ำในประเทศไทย
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code