การจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight

Last modified: March 23, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight
Preparation for Receipts and Tax Invoices with Smart Freight Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ธีระนาถ พลโพธิ์
Mr. Teeranat  Ponpoe
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ เบญจมาศ    ปานชัย
Ms. Benjamas  Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ธีระนาถ พลโพธิ์. (2560). การจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ทริปเปิ้ล ทรานส์ โลจิสติกส์  จำกัด เป็นศูนย์กลางการให้บริการธุรกิจขนส่งครบวงจร (ตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศ, ทางทะเล และทางบก)       เรามีความเชี่ยวชาญในการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและยืดหยุ่น เนื่องจากเรามีพันธมิตรทางธุรกิจมากมายในหลายประเทศทั่วโลกที่ยินดีช่วยเหลือเราในการนำเข้าและส่งออกสินค้าด้วยบริการระดับสูงทัดเทียมมาตรฐานระดับโลก  ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชี  ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร  ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight   ติดตามหนังสือรับรองการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า  ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ  ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

โครงงานนี้ทำให้ผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight    และสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในการประกอบอาชีพในอนาตต และหวังว่าโครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, หนังสือรับรองการภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ใบกำกับภาษี


Abstract

Triple Trans Logistics Company Limited is a hub for providing comprehensive transportation services to both international air, sea and land freight forwarders, which specializes in efficient and flexible handling through business partners in many countries around the world, who are willing to assist in importing and exporting products with a high level of service up to global. While attending the internship under the cooperative education program in the Accounting department, the author was assigned to prepare bank reconciliation statements, receipts and tax invoices with Smart Freight program, follow up for withholding tax certificates from clients, check input-tax invoices, contact and coordinate with various departments.

During this project, the author gained knowledge, understanding of preparation for receipts and tax invoices with Smart Freight program, and could increase performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  bank reconciliation statement, withholding tax certificates, tax invoices.


การจัดทำใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรม Smart Freight|Preparation for Receipts and Tax Invoices with Smart Freight Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 337
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code