การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี FLOW ACCOUNT

Last modified: February 3, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี FLOW ACCOUNT
Receipt / Tax Invoice and Billing Through FLOW ACCOUNT
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวขวัญนภา นาคจันทร์
Ms. Kwannapa Nakjunt
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Soraphat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

ขวัญนภา นาคจันทร์. (2562). การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี FLOW ACCOUNT. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับ การให้บริการ โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เป็นผู้จัดทำ รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี” เป็นการศึกษาขั้นตอนการออกใบเสร็จใบกำกับเพื่อนำส่งให้กับลูกค้าเมื่อลูกค้าได้ทำการชำระเงินเข้ามาแล้วให้กับบริษัทหลังจากที่ได้นำส่งใบวางบิลไปทาง E-mail ของลูกค้าเพื่อแจ้งยอดการชำระเงิน โดยมีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดทำ เพื่อให้มีความสะดวกรวดเร็วในการบันทึก

ดังนั้น ผู้จัดทําจึงตระหนักถึงความสําคัญของระบบบัญชีของบริษัท โอเวอร์ซีออนไลน์ จํากัด โดยมุ่งเน้นในเรื่อง การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปแกรมบัญชีโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางการบัญชี (Flow Account) เป็น เครื่องมือช่วยในการบันทึกบัญชีเพื่อให้มีความสะดวก และประหยัดเวลามากยิ่งขึ้น

คำสำคัญ: ใบกำกับภาษี, รับชำระเงิน, ใบวางบิล


Abstract

Overseaonline Co., Ltd. is a service-related company and an expert and experienced provider of accounting services this report was a study of the process of issuing an invoice to be sent to the customer by E-mail and issue a receipt after the customer has made payment to the company this was handled by the accounting software tools to  help in the preparation of documents in order to be convenient and fast in recording. Therefore, the auditor realized the importance of the company’s accounting system as a tool to help in accounting records for convenience and save time.

Keywords:  Tax invoice, Payment receipt, Billing statement.


การออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีและการออกใบวางบิลผ่านโปรแกรมบัญชี FLOW ACCOUNT |  Receipt / Tax Invoice and Billing Through FLOW ACCOUNT

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 314
Previous: ขั้นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณของสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
Next: วิธีการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีในการบันทึกข้อมูลรายการบัญชี