ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: July 4, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด
Account Payable System Case Study Murakami Ampas (Thailand) Co. Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนิติชล เจริญศิริ
Ms. Nitichon   Jareonsiri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์   รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak    Rattanakityon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นิติชล เจริญศิริ. (2560). ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มูราคามิ แอมพาส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกระจกมองข้างสำหรับยานพาหนะ เพื่อส่งให้กับผู้ผลิตยานพาหนะทั้งในและต่างประเทศ

จากการเข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา  มหาวิทยาลัยสยาม ณ บริษัท  มูราคามิ  แอมพาส(ประเทศไทย)จำกัด  ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี โดยได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ในงานด้านบัญชีเจ้าหนี้และด้านบัญชีสินทรัพย์  ผู้จัดทำได้ทราบถึงประโยชน์และความสำคัญสำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของบัญชีเจ้าหนี้ให้เป็นไปอย่างถูกต้องจึงได้เสนอโครงงานการศึกษาภายใต้หัวข้อเรื่อง “ระบบบัญชีเจ้าหนี้ : กรณีศึกษาบริษัท  มูราคามิ  แอมพาส(ประเทศไทย)จำกัด”

โครงงานสหกิจศึกษาดังกล่าวอธิบายถึงวิธีการปฏิบัติงานของระบบบัญชีเจ้าหนี้   การบันทึกรายการตั้งหนี้   การบันทึกรายการลดหนี้และการบันทึกรายงานภาษีซื้อ   ผ่านระบบโปรแกรมEnterprise Resource Planning: ERP ซึ่งผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่จะนำไปศึกษาต่อเพิ่มเติม  รวมทั้งเป็นประโยชน์ในการจะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานด้านวิชาชีพบัญชีต่อไป

คำสำคัญ: ระบบบัญชีเจ้าหนี้, โปรแกรม Enterprise Resource Planning: ERP, รายงานภาษีซื้อ


Abstract

Murakami Ampas (Thailand) Co.Ltd. is a business, manufacturer and distributor of rear-view mirrors for vehicles for  both domestic and foreign automotive manufacturers.

According to the co-operative education program, of Siam University at Murakami  Ampas (Thailand) Co. Ltd. as an assistant accountant, the author was assigned duties in accountancy, accounting and asset accounting. The organizer was aware of the benefits and importance that the accounts payable had to be accurate. So, the project under the topic of education, “Account  Payable System  Case Study Murakami Ampas (Thailand) Co. Ltd.” was proposed.

The project presented explanations and described how the accounting system works.    Debt Settlement Record of debt reduction and Input tax reporting through  Enterprise Resource Planning (ERP). Finally, the trainees expected that this internship project would be valuable to anyone who continues to study and wants to apply further accounting knowledge in their future.

Keywords: Payable System, Enterprise Resource Planning (ERP), Input tax reporting.


ระบบบัญชีเจ้าหนี้ กรณีศึกษาบริษัท มูราคามิ แอมพาส (ประเทศไทย) จำกัด | Account Payable System  Case Study Murakami Ampas  (Thailand) Co. Ltd

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1105
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code