ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า

Last modified: February 20, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า
Purchasing System and Business Transaction Recording Via Check SCM Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววริศรา  ระหงษ์, นางสาวมนัสนันท์  ฐานโพธิ์, นางสาวปิยธิดา  กัลยา
Ms. Warisara  Rahong, Ms. Manasanan  Tanpoe, Ms. Piyatida  Kanlaya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Miss Benchamat Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

วริศรา ระหงษ์, มนัสนันท์ ฐานโพธิ์ และ ปิยธิดา กัลยา. (2560). ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพ เป็นโอเอซิสที่หรูหราสำหรับทั้งนักเดินทางเพื่อพักผ่อนและธุรกิจ โรงแรมตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับแหล่งช้อปปิ้ง  สถานที่ท่องเที่ยวและย่านธุรกิจของกรุงเทพรถไฟฟ้าที่อยู่ติดกัน ทำให้ผู้เข้าพักสามารถเดินทางผ่านตัวเมืองได้อย่างสะดวกสบายและสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิอยู่ห่างออกไปโดยใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์เพียง 30 นาที   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่โรงแรมแชงกรี-ลา   คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายจัดทำใบสั่งซื้อ  ตรวจสอบและตรวจนับสินค้าที่สั่งซื้อ  บันทึกข้อมูลในโปรแกรม Check SCM  จัดเตรียมเอกสารสำหรับคำนวณค่านายหน้าของตัวแทนขายห้องพัก

โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต   คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบสั่งซื้อ, โปรแกรม Check SCM, ตัวแทนขายห้องพัก


Abstract

The Shangri-La Hotel in Bangkok is a luxurious oasis for both leisure and business travellers. Located on the banks of the Chao Phraya River, the hotel is close to Bangkok’s shopping, sightseeing and business districts. The adjacent Sky Train means guests can travel through the city with ease, and Suvarnabhumi International Airport is just 30 minutes away by car. While attending the internship under the cooperative education program at the Shangri-La Hotel, the team was assigned to prepare purchase orders, check and count products ordered, record business transactions via the Check SCM program and prepare documents for calculating the commission of room sales representatives.

This project allowed the team to gain knowledge, understanding and increased performance skills, which would be applied to careers in the future. The team also hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  purchase orders, check SCM program, room sales representative.


ระบบการจัดซื้อ รับของ และค่านายหน้า | Purchasing System and Business Transaction Recording Via Check SCM Program  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 306
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code