การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย

Last modified: February 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย
Recording for the Purchases-Sales Cars Via Express Accounting Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนพรัตน์  จันทรนครม, นางสาวเกษวรางค์  โปตระนันท์
Ms. Nopparat  Jantaranakorn, Ms. Kedewarang Portanan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Miss Benchamat Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นพรัตน์ จันทรนคร และ เกษวรางค์ โปตระนันท์. (2560). การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ปิ่นเกล้า ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด เป็นโชว์รูมมาตราฐานฮอนด้าพร้อมศูนย์บริการที่ทันสมัย รวมทั้งศูนย์ซ่อมสีและตัวถังรถยนต์มาตรฐาน บริการตรวจเช็คระยะ  บริการงานเคลมจากบริษัทประกันต่างๆ จากช่างมีประสบการณ์ความชำนาญกว่า 20 ปี   ขณะที่ผู้จัดทำปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีและการเงิน  ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชี คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการซื้อ-ขายรถยนต์  บันทึกการซื้อ-ขาย บันทึกการจ่ายเงิน-การรับเงิน และจัดทำใบกำกับภาษีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  OCG Accounting System

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน  โดยทำการศึกษาระบบการจัดซื้อและจ่ายชำระ  ระบบการขายและการรับเงิน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ขั้นตอนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนี้   จากการศึกษานี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจและสามารถเพิ่มทักษะการทำงาน  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต   ผู้จัดทำหวังว่าโครงงานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: การตรวจสอบ, ใบกำกับภาษี OCG, Accounting System


Abstract

Pinklao Honda Cars Co. Ltd. is a standard Honda showroom with a modern service center, including a paint and car body repair center, period inspection service, and claims service from various insurance companies though technicians that have an experience more than 20 years. While attending the internship under the cooperative program at Pinklao Honda Cars, the team was assigned to verify the validity of car purchase-sales documents, record of purchases-sales, record of payments-receipts, and prepare tax invoices with the OCG accounting program.

This project was designed to increase the performance skills through studying the purchasing and payment systems, revenue and receipts system, related documents, and the steps to use this software.  This project allowed the team to gain knowledge, understanding and increased performance skills, which will be applied to careers in the future. The team also hoped that this project would be useful to interested parties.

Keywords: verify tax invoices, OCG accounting system.


การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับการซื้อขายรถยนต์ระหว่างผู้จำหน่าย | Recording for the Purchases-Sales Cars Via Express Accounting Software  

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 303
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code