การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์

Last modified: February 20, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์
Recording for the Receipt Vouchers and Payment Vouchers Via CD Organizer Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย อดิศร มาวงแหวน, นางสาว กฤตยารัตน์ วงษ์มาลี
Mr. Adisorn  Mawongvan, Ms. Krittayarat  Wongmalee
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เบญจมาศ  ปานชัย
Miss Benchamat Panchai
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

อดิศร มาวงแหวน และ กฤตยารัตน์ วงษ์มาลี. (2560). การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ทินกร การบัญชี จำกัด  ให้บริการด้านบัญชี ภาษีอากรครบวงจร ตรวจสอบบัญชี วางแผนภาษีอากร วางระบบบัญชี รับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทฯ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด และธุรกิจร้านค้า   บริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีอากร  ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่ทินกร การบัญชี  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดประเภทเอกสารทางบัญชี  ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร   บันทึกบัญชีตามใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่าย และจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ด้วยโปรแกรมบัญชีซีดีออแกไนเซอร์

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการ ปฏิบัติงาน และการใช้โปรแกรมบัญชีนี้  คณะผู้จัดทำได้ศึกษาประเภทของเอกสารทางบัญชี     วิธีการใช้โปรแกรมบัญชีในการบันทึกรายการทางธุรกิจ   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจ  และเพิ่มทักษะการทำงาน ซึ่งทำให้มีความมั่นใจในประกอบอาชีพในอนาคต และหวังว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่สนใจ

คำสำคัญ: ใบสำคัญรับ, ใบสำคัญจ่าย, ทักษะการทำงาน


Abstract

Thinnakorn Accounting Co. Ltd. offers accounting services, comprehensive tax, audit, tax planning, accounting system, company registration  limited partnership and store business, tax filling services. While attending the internship under the cooperative education program at Thinnakorn Accounting, the team was assigned to classify accounting documents,  check the accuracy and completeness of accounting documents, record business transactions according receipt and payment vouchers, and prepare input-output tax reports via with the CD Organizer program.

This project was designed to increase performance skills and skills of using CD Organizer software in accounting through studying the types of accounting documents and the method of using CD Organizer software. This project allowed the team to gain more knowledge and understanding on the use of CD Organizer software and could increase performance skills. This raised confidence for future careers and the goal that this project would be useful to interested parties.

Keywords:  receipt vouchers, payment vouchers, performance skills.


การจัดทำใบสำคัญรับและใบสำคัญจ่ายด้วยโปแกรมซีดีออแกไนเซอร์ | Recording for the Receipt Vouchers and Payment Vouchers Via CD Organizer Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 182
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code