ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรม SAP

Last modified: March 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรม SAP
Recording Process of Account Payable Through SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพิรุณ มธุรดาวงศ์
Mr. Pirun Mathuradawong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

พิรุณ มธุรดาวงศ์. (2559). ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรม SAP. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการของเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือก่อสร้าง และเครื่องมืออุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลก เช่น Makita , Ebara, Karcher, Nachi โดยมุ่งเน้นนำเสนอเฉพาะสินค้าคุณภาพพร้อมบริการที่ดีที่สุดซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใช้ภาคอุตสาหกรรมและภาคก่อสร้าง

ผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป จำกัด โดยได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในแผนกบัญชี โดยได้รับมอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีเจ้าหนี้ ทำให้ทราบถึงขั้นตอนการบันทึกการบันทึกบัญชี เอกสารประกอบการจ่ายชำระเงินให้เจ้าหนี้ และการใช้งานโปรแกรม SAP โดยได้รับคำชี้แนะจากพนักงานที่ปรึกษาเนื่องจากเป็นโปรแกรมที่ผู้จัดทำไม่มีความรู้ในการใช้งานมาก่อน ทำให้ต้องใช้เวลาในการศึกษานานพอสมควร สำหรับโปรแกรม SAP มีขั้นตอนการใช้งานที่สะดวก สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชีได้จริง มีความเป็นระบบ ง่ายต่อการเรียกใช้ข้อมูล

ผลจากการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและได้รับประสบการณ์ในการทำงานจริง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงาน มีทัศนคติที่ดี มีมุมมองในการทำงาน

คำสำคัญ: บริษัท เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป จำกัด, เจ้าหนี้การค้า, โปรแกรม SAP


Abstract

Krieng Thai Watana Group Co. Ltd. is an official importer and distributor of power tools, with world-class industrial equipment, focusing on only quality products with the best service. Through the participation of the cooperative program, the author was assigned to work in the accounting department, dealing with documentation and related accountancy tasks. This included the use of SAP accounting programs, which the company has adopted to enhance job competency. At the beginning of the operation, it took a lot of time because the author didn’t have any knowledge about SAP accounting programs. It took a long time to study the program sufficiently. In the end, the author found that the program operated easily. It can accurately record and complete accounting records, prevent errors in the recording process and easily retrieve data.

Therefore, the author designed this project to increase the skill of using SAP accounting programs and increase the efficiency of operating in the accounting field.

Keywords: Krieng Thai Watana Group Co. Ltd., Creditor, SAP Accounting Programs.


ขั้นตอนการบันทึกบัญชีเจ้าหนี้การค้าผ่านโปรแกรม SAP / Recording Process of Account Payable Through SAP (Systems Applications and Products in Data Processing)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5440
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code