ขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้

Last modified: March 3, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้
Transaction Recording of Raw Materials and Payment Process
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวมรกต โพธิ์ทอง, นางสาวพัชริดา ดิษฐ์บำรุง
Miss Morakot Photong, Miss Pacharida Dithbuamroong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาขารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

มรกต โพธิ์ทอง และ พัชริดา ดิษฐ์บำรุง. (2559). ขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของรายงานฉบับนี้เพื่อให้เข้าใจถึงขั้นตอนการบันทึกการเบิกวัตถุดิบและบันทึกจ่ายชำระหนี้ได้อย่างถูกวิธี โดยคณะผู้จัดทำได้เข้าร่วมโครงการสหกิจ ณ บริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตรองเท้ากีฬา ซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย

ในการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ณ บริษัท สมมุติ จำกัด ผู้จัดทำรายงานได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานบัญชีฝ่ายผลิต ซึ่งจากการเข้าไปปฏิบัติงานในครั้งนี้ทำให้มีโอกาสศึกษาเกี่ยวกับ การบันทึกการเบิกวัตถุดิบและการจ่ายชำระหนี้ด้วยระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โดยโปรแกรมเฉพาะของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นของตนเอง ในช่วงแรกของการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำได้พบปัญหามากมาย เช่น ยอดคงเหลือของวัตถุดิบไม่ถูกต้อง ยอดคงเหลือของหนี้ไม่ถูกต้อง คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและจัดทำรายงานเรื่องขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้ เพื่อเป็นแนวทางและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในการทำงานจริงในอนาคต

คำสำคัญ: การบันทึกบัญชี, วัตถุดิบ, จ่ายชำระหนี้


Abstract

This cooperative education program was conducted with the objectives to understand the process of recording raw materials and payment of the debts. The business sells and manufactures brand name shoes, and is very popular in Thailand. The authors joined the cooperative education program in the accounting department. The authors were assigned to work as an assistant accountant of production. Their duty was the recording of raw materials and creditor repayment consistent with the system of the company.

The first phase of the operation, the authors found various problems, such as incorrectly balance of raw materials, incorrectly balance of payment. Therefore, the authors created this project “Transaction Recording of Raw Materials and Payment Process” to be used as a guide for people who seek knowledge about raw material and payment systems.

Keywords: Transaction Recording, Raw materials, Repayment.


ขั้นตอนบันทึกการเบิกวัตถุดิบและจ่ายชำระหนี้ / Transaction Recording of Raw Materials and Payment Process

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 353
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code