การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer

Last modified: March 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer
Recording the Business Transactions of the Liquor Distribution Businesses with the CD Organizer Program
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว โสภาวรรณ เอี่ยมครอง, นางสาว พัชรพร ธนะสำเริง
Ms.Sopawan Iemkrong, Ms.Phacharaporn Tanasamleng 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มยุรี  วงศ์จรัสเกษม
Mrs. Mayuree  Wongjarutkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

โสภาวรรณ เอี่ยมครอง และ พัชรพร ธนะสำเริง. (2561). การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท เคเอ็นเค คอนซัลแทนซี จำกัด เป็นธุรกิจประเภทสำนักงานบัญชีให้บริการด้านการบัญชี ด้านภาษีอากร ด้านบัญชีการเงิน ด้านประกันสังคม และค่าบริการรายปี ซึ่งได้สรุปรายงานส่งประจำปีตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร  ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่สถานประกอบการแห่งนี้ คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้จัดประเภทเอกสารบัญชีสำหรับการทำธุรกรรมรายเดือน บันทึกบัญชีตามเอกสารด้วยโปรแกรม CD Organizer และจัดเรียงเอกสารทางบัญชีเพื่อความสะดวกในการใช้งาน

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงาน โดยทำการศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม CD Organizer เอกสารบัญชี หลักการบัญชีและประเภทของภาษี ผลที่ได้จากการศึกษาคือ ได้รับความรู้และความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชี สามารถเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและมีความมั่นใจในอาชีพการงานในอนาคต และหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจ

คำสำคัญ: โปรแกรม CD Organizer, เอกสารทางบัญชี, ทักษะการปฏิบัติงาน


Abstract

KNK Consultancy Company Limited is an accounting firm, which offers statutory account services, taxation services, payroll service, social security contribution service, and annual service fee; which has summarized annual submission items, according to the requirement of the Department of Business Development and the Revenue Department. While attending the internship under the cooperative program, the team was assigned to classify accounting documents to monthly business transactions, record the business transactions according to the documents with the CD Organizer program, and arrange accounting documents for ease of use.

This project was designed to improve knowledge, understanding and performance skills through studying the method of using of CD Organizer program, accounting documents, the principle of accounting, and types of tax. The result was that the team had gained knowledge and understanding of the procedures of preparation the accounting with accounting software, could increase performance skills, as well as having confidence in future careers, and hopefully will be useful for interested parties.

Keywords:  CD Organizer program, Accounting documents, Performance skills.


การบันทึกบัญชีของธุรกิจจำหน่ายเครื่องดื่มสุราด้วยโปรแกรม CD Organizer / Recording the Business Transactions of the Liquor Distribution Businesses with the CD Organizer Program

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 278
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code