ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม

Last modified: March 12, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม
The procedures of checking accounts receivable and payable for hotel business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวโสรัจจ์ ทัพกรุง
Miss Sorut Thupkung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มยุรี วงศ์จรัสเกษม
Miss Mayuree Wongjarutkasem
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

โสรัจจ์ ทัพกรุง. (2561). ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ใช่นิติบุคคลที่มารับบริการด้านการบัญชีจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าหรือบริการก็ต้องจัดทำขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งนั้น ซึ่งขั้นตอนการจัดทำจะมีการวางระบบจัดทำบัญชีที่ไม่แตกต่างกันมาก ถ้าหากประเภทธุรกิจนั้นเหมือนกัน ทำให้ผู้จัดทำต้องการศึกษาด้านความแตกต่างในการจัดทำบัญชีของธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์และความรู้

ดังนั้นผู้จัดทำจึงมีความสนใจระบบบัญชีของธุรกิจโรงแรม และทางบริษัทรัชดาการบัญชีมีรายการลูกค้าที่รับจัดทำบัญชีเป็นธุรกิจบริการ คือธุรกิจโรงแรม ผู้จัดทำจึงได้จัดทำรายงานเรื่อง “ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้”โดยยกตัวอย่างการจัดทำบัญชีของธุรกิจโรงแรม หน้าที่ของผู้จัดทำไม่เพียงแต่ศึกษาข้อมูลการจัดทำบัญชีของธุรกิจโรงแรมเพื่อทำเป็นเล่มรายงาน อีกทั้งต้องนำความรู้มาพัฒนาต่อตัวเองและทางบริษัทโดยการทำให้กิจการโรงแรมทราบความเป็นไปทั้งหมดเกี่ยวกับสถานะการเงินของกิจการ ว่าเงินสดได้มาเท่าไหร่จ่ายออกไปเท่าไหร่ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ คงค้างอยู่เท่าไหร่ ซึ่งข้อมูลทางบัญชีที่ดีจะทำให้เจ้าของกิจการสามารถรับมือจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นและวางแผนธุรกิจให้ดีได้ต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ: การตรวจสอบบัญชีลูกหนี้, การตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้


Abstract

Whether the types of business are legal entities, non-juristic persons, selling products or providing services, the account receivable and account payable must be checked. Usually, the basic procedures of setting up the accounting systems are quite similar. There are only some minor differences depending upon the types of business. During the internship at Ratchada Accounting, the author was assigned to take care of the documents involving accounts receivable and payable for a hotel business. Therefore, the author was interested in preparing the project of “The procedures of checking accounts receivable and payable for a hotel business”. In this paper, the author studied and gathered all the information related to the accounting in a hotel business. For example: financial status, cash, receivables, and payables. Moreover, the author also provided various kinds of accounting examples from authentic data in order to clearly understand the whole processes of checking accounts receivable and payable. The author also hopes that good accounting information will allow business owners to handle problems and plan the business more easily and efficiently in the future

Keywords:  Account receivable, Account payable.


ขั้นตอนการตรวจสอบบัญชีลูกหนี้และการตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของโรงแรม / The procedures of checking accounts receivable and payable for hotel business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 635
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code