ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
Withholding Tax: S.V. Accounting & Business
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวรากร วีวัฒนา
Mr. Warakorn Geewattana
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

วรากร วีวัฒนา. (2559). ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

สำนักงานบัญชี เอส.วี.การบัญชีและธุรกิจ เป็นกิจการให้บริการ รับทำบัญชี จัดทำงบการเงิน และรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วน และบริการจดทะเบียนอื่น โดยผู้จัดทำรายงานปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานบัญชีและภาษี ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจสอบและคัดแยกเอกสาร การบันทึกข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบเอกสารหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยแยกเป็น หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ที่ปฏิบัติตาม ภ.ง.ด.1,ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 การบันทึกข้อมูลด้วยสื่อบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมสรรพากร ทำให้ผู้จัดทำรายงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ซึ่งจะมีกระบวนการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่าย แตกต่างกันตามประเภทของเงินได้ตามที่กรมสรรพากรกำหนดให้ถูกต้อง

ดังนั้นผู้จัดทำรายงานจึงมีความสนใจศึกษารวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงานเรื่อง ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เพื่อใช้ในการศึกษาและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเรียนรู้

คำสำคัญ: ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, การบัญชี, การยื่นแบบแสดงรายการผ่านอินเตอร์เน็ต


Abstract

S.V. Accounting & Business Company Limited is a company that provides accounting and tax services, auditing and business registration. An example of their service is Value Added Tax, withholding tax, income tax and registration of a company and partnerships establish service. The author was assigned as a full-time employee in the position of assistant accountant in the tax department. The main task was to perform the duties on checking and sorting accounting records, journal entries, verify of withholding tax, certificates and classified documents for P.N.D. 1, 3, 53, conducted the data recording for the Revenue Department systems. It was found that the process of deduction of taxes would be different depending on the type of income, as required by the Revenue Department.

This project was designed to improve the skill of filling in the tax on the tax application. This project consisted of types of income, withholding tax rate and process of filling. This project is expected to be beneficial to any interested people.

Keywords: Withholding Tax, Accounting, Taxation Filling.


ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย / Withholding Tax: S.V. Accounting & Business

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1683
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code