การบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor

Last modified: February 6, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor
The Expense Of Salespeople Software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชลธิชา อ่อนลมูล
Miss Chonthicha Aonlamoon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ไขแสง ขุนพาสน์
Miss Kaisang Kunpat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ชลธิชา อ่อนลมูล. (2561). การบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท อาร์.เอส.บี. (2017) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยาสูบ ผู้จัดทำโครงงานได้เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษากับ บริษัท อาร์.เอ.บี. (2017) จำกัด และได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและบันทึกค่าใช้จ่ายของพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor

จากการปฏิบัติงานผู้จัดทำพบปัญหาในการทำงาน เนื่องจากขาดทักษะและขาดความเข้าใจในเอกสารและขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำจึงจัดทำรายงานเรื่องการบันทึกค่าใช้จ่ายของพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor เพื่อศึกษาเกี่ยวกับเอกสารและขั้นตอนการทำงาน โดยการจัดทำรายงานการบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และการแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานสหกิจศึกษานี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการปฏิบัติงานได้จากรายงานเล่มนี้

คำสำคัญ : ค่าใช้จ่าย, โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor, พนักงานขาย


Abstract

R.B.S. (2017) Co. Ltd. engages in the business of manufacturing and distributing tobacco. This project was in the cooperative education program with R.B.S. (2017) Co. Ltd. and had the responsibility to record the expenses of salespeople.

After working in the company, many work defects were discovered due to a lack of skills and understanding of the work process. Therefore, the author did the expense reports of salespeople by using Infor software in order to study the documents and work procedures. The Infor software was used to enter the expense reports of salespeople for development purposes. It was done to enhance knowledge and understanding, as well as to correct defects that occurred during work operations. Anyone interested to learn further details and understand the work process could find them from this report.

Keywords: Expense, Infor Software, Salespeople.


การบันทึกค่าใช้จ่ายพนักงานขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Infor / The Expense Of Salespeople Software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code