การฟื้นฟูเครื่องนับและคั่นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบป้อนแผ่น

Last modified: July 15, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การฟื้นฟูเครื่องนับและคั่นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบป้อนแผ่น
The retrofit counter and separator sheets machine for sheet-fed printing machine
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีรดนย์  จันทร์ทอง, นายอาคเนย์  ริ้วงาม
Mr. Peeradon Junthong, Mr. Arkane Rewngam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สามารถ ใจซื่อ
Mr. Samart  Jaisue
ระดับการศึกษา:
Degree:
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.)
Bachelor of Industrial Technology
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมการพิมพ์
Printing Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

พีรดนย์  จันทร์ทอง และ อาคเนย์  ริ้วงาม. (2559). การฟื้นฟูเครื่องนับและคั่นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบป้อนแผ่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอโครงการฟื้นฟูสภาพเครื่องนับและคั่นกระดาษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดขั้นตอนการทำงานและลดเวลาการผลิต โดยการฟื้นฟูสภาพเครื่องนับและคั่นกระดาษที่ชำรุด จนไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ นำกลับมาให้ใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งจากการทำงานของกองการพิมพ์ต้องเสียเวลานับและคั่นกระดาษด้วยมือ ทำให้เกิดความไม่เที่ยงตรง ทั้งนี้หากเครื่องนับและคั่นกระดาษสามารถนำกลับมาใช้ได้ทางกองการพิมพ์จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากที่ได้รับการปรับปรุงแล้วคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองเชื่อมต่อเครื่องนับและคั่นกระดาษกับเครื่องพิมพ์แล้วทดลองตั้งจำนวนที่คั่น ปรากฏว่าครั้งแรกที่ทำการนับและคั่นกระดาษนั้นไม่สำเร็จเนื่องจากการประกอบเครื่องได้ไม่ดี จึงทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในใหม่ แล้วทำการทดสอบครั้งที่สองโดยป้อนคำสั่งนับและคั่นกระดาษที่ 10 ใบ ผลปรากฏว่าสามารถคั่นได้ปกติไม่มีปัญหาในการปฏิบัติงาน

คำสำคัญ: เครื่องคั่นกระดาษ, เครื่องนับกระดาษ, การพิมพ์ออฟเซต


Abstract

This cooperative education project presents the retrofit counter and separator sheets machine for sheet-fed printing machine. The objective was to reduce the work process and reduce production time. By restoring the counting machine and separating the damaged paper work was able to be back to normal use. From the work of the printing division, having to waste time counting and separating the paper by hand caused inaccuracy. However, if the counting machine and paper separator can be reused, the printing division will be able to work efficiently. The organizers have tried to connect the counting machine and separate the paper with the printer and try to set the number of separators. The first time the counting and separating paper was not successful due to poor assembly, therefore, replacing it with a new internal device and then perform the second test by entering the count instruction and separating 10 sheet of paper. The result was that it could be separated normally without problems in operation.

Keywords: Separator Paper Machine, Counter Machine, Offset Printing.


การฟื้นฟูเครื่องนับและคั่นกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์ระบบป้อนแผ่น | The retrofit counter and separator sheets machine for sheet-fed printing machine

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 99
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code