การผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กับ บริษัท ไฟนอลไลฟ์ จำกัด

Last modified: November 17, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กับ บริษัท ไฟนอลไลฟ์ จำกัด
Producing Graphics for Final Life Co., Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว มุจรินทร์ ศรีบุระ
Miss Mujarin Sribura
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สมเกียรติ ศรีเพ็ชร
Mr.Somkiat Sriphech
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
สื่อดิจิตอล
Digital Media
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2562
3/2019

การอ้างอิง/citation

มุจรินทร์ ศรีบุระ. (2562). การผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กับ บริษัท ไฟนอลไลฟ์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท ไฟนอล ไลฟ์จำกัด ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกาย และเป็นบริษัทธุรกิจออนไลน์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ฉันได้ปฏิบัติงานในแผนก Graphic content creator ฉันได้ ออกแบบ โปสเตอร์โดยการลงสีสันของผลงานให้มีจุดเด่นดึงดูดความสนใจ เมื่อ ออกแบบผลงานเสร็จสิ้นแล้ว และส่งให้กับพนักงานที่ปรึกษา ตรวจสอบความถูกต้อง เรียบร้อย ก่อนที่จะสั่งพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานผ่านทางโซเชี่ยลมีเดีย

ฉันได้เรียนรู้การขั้นตอนการออกแบบ ผลิตโปสเตอร์ และใบปลิว ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า. ฉันจะนำประสบการณ์นี้ไปใช้ในการทำงานของฉันต่อไป

คำสำคัญ : งานกราฟิก,โปรแกรมคอมพิวเตอร์, บริษัทไฟนอลไฟล์จำกัด


Abstract

Final Life Company Limited, doing business about Body cleaning products And is an online business company using modern technology.

I worked in the graphic content creator department. I designed the poster by adding colors of the work to highlight and draw attention. When the design is finished And sent to the consultant staff Verify that it is correct before printing. And disseminate the work via social media.

I have learned the process of designing, producing posters and flyers to meet customer needs. I will continue to apply this experience to other operations.

Keywords: Producing Graphic, Computer Program, Final Life Co., Ltd.


การผลิตผลงานภาพกราฟิกให้กับ บริษัท ไฟนอลไลฟ์ จำกัด | Producing Graphics for Final Life Co., Ltd

Faculty of Communication Arts, Siam University, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 171
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code