*Pending บรรณานุกรม การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย

Last modified: August 2, 2020
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย
Tracking customers, old and new, for trust and sales opportunities.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวประภาพร สุดบรรดิษฐ์, นางสาวปัทมพร คล้ายแจ้ง, นางสาวณัฏฐินี สรแพชญณรงค์
Ms. Prapaporn Sudbandit, Ms. Pattamaporn Klayjang, Ms. Nutthinee Sanpetchnarong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantawavanit
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/cita

ประภาพร สุดบรรดิษฐ์, ปัทมพร คล้ายแจ้ง และ ณัฏฐินี สรแพชญณรงค์. (2561). การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มุลเลอร์แมคคานิค จำกัด เป็นผู้นำเข้าสินค้าอุตสาหกรรมมอเตอร์จาก ประเทศจีนภายใต้แบรนด์“MULLER” มีฐานการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากลเพื่อให้คุณภาพสินค้าเทียบเท่าสินค้าที่มาจากยุโรปและอเมริกาในขณะที่สามารถทำให้ต้นทุนต่ำลง เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่คุ้มค่าแต่ยังมียอดขายที่ยังไม่เติบโตมากนัก เพราะฐานลูกค้ายังค่อนข้างน้อยจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยส่วนใหญ่บริษัทจะใช้การติดต่อทางช่องทางโทรศัพท์  Email และ Line เน้นการใช้โทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่ เพื่อติดต่อสื่อสารกับลูกค้า  ทางบริษัทมีการติดต่อลูกค้าเก่า อยู่บ่อยครั้ง เพื่อรักษาลูกค้าเก่าให้ลูกค้ารู้สึกเป็นคนสำคัญและเป็นกันเองกับลูกค้า  ส่วนลูกค้าใหม่มาจากการค้นหาทางอินเทอร์เน็ตหรือจากการโฆษณาต่างๆ  ส่วนลูกค้าใหม่ได้รับการดูแลจากทางบริษัทดูแลอย่างดีเยี่ยมไม่ต่างจากลูกค้าเก่าและมีการเข้าเยี่ยมเยียนสถานที่ตั้งโรงงานของลูกค้าเพื่อทำความรู้จักและสำรวจสิ่งที่ลูกค้าต้องการ เช่น มอเตอร์ที่ใช้กับเครื่องจักร และแนะนำตัวกับลูกค้าแต่ลูกค้าใหม่นั้นจะรักษาได้ยากกว่าเพราะส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่ เคยใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพสูงและราคาแพง ส่วนลูกค้ากลุ่มที่สนใจสินค้าบริษัทเรานั้นเพราะว่ามีราคาค่อนข้างถูก และคุณภาพเหมาะสมกับราคา

จากการศึกษาและปฏิบัติงานในขั้นตอนการสื่อสารการตลาดของ ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ของ บริษัท มุลเลอร์แมคคานิค จำกัด พบว่าได้ให้ความสำคัญกับการสื่อสารการตลาดโดยผ่านขั้นตอนสำคัญ คือ มีทีมคณะผู้บริหาร วางแผนกลยุทธ์เพื่อกำหนดจุดมุ่งหมาย และ นักศึกษาจะได้รับคำสั่งเพื่อนำมาเรียบเรียงเป็นข้อมูลเพื่อ เสนอแนะแก่ลูกค้าทางช่องทางการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ เพื่อความเป็นมืออาชีพในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม

ทางคณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำการติดต่อสอบถามที่เจาะลึกมากขึ้นเพื่อไดรับรู้จุดประสงค์ของลูกค้าและสำรวจความพอใจในตัวสินค้าและภาพลักษณ์ของบริษัทรวมถึงการบริการเมื่อมีการตอบกลับจากลูกค้าทางนักศึกษาจึงได้จัดเรียบเรียงข้อมูลและส่งต่อข้อ มูลให้กับแผนกที่รับผิดชอบนั้นๆ ในการติดตามและเสนอขาย ต่อไป

คำสำคัญ: การสื่อสารการตลาด, ลูกค้าสัมพันธ์


Abstract

Muller Mechanics Company Limited is in the motor importer industry from China, under the brand “MULLER,” including international standard production base to provide quality products equivalent to products from Europe and America. They are able to lower costs to allow customers to use the best quality products at cost-effective prices, but there is still not much sales growth. The customer base is still relatively low, therefore, the company has to solve the problem. Most of the company makes the contact via telephone, email and text messages to communicate with customers. The company has many old customers and in order to retain them, they need to make customers feel important and be friendly. We receive new customers from internet searches or from various advertisements. We take care our new customers same as old customers. In process get to know each other and explore what customer’s need. We visited the customer’s factory and introduce products themselves to the customers. However, new customers are more difficult to maintain because most of them are familiar with high quality and expensive brands.

From studying and working in the marketing communication process of motor products of Muller Mechanics Co., Ltd. It was found that the importance of marketing communication through important steps, Plan a strategy to determine the purpose and students will be instructed to be compiled into information for suggest to customers via various marketing communication channels for professionalism and teamwork in the workplace.

Therefore, the organizers have arranged to make through industries to get to know the customer’s purpose to explore the satisfaction of the product, and the image of the company as well as service when there is a response from the student. Organize data and forward information to the department responsible for it in follow-up and offering of the next communication.

Keywords: Marketing, Communication, Customer Relations


การติดตามลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างฐานและโอกาสในการขาย | Tracking customers, old and new, for trust and sales opportunities.  

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 106
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code