Tags: สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2561
การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร

ปฤษธฤต สารพร, ศิรศักดิ์ พงษ์อมาตย์, กรีฑา สมเกียรติกุล, ชูตระกูล ศิริไพบูลย์, ชินธันย์ อารีประเสริฐ, ธัญญะ เกียรติวัฒน์. (2562). การศึกษาต้นแบบกังหันน้้าแนวตั้งแบบใบกังหันปรับทิศทางได้สำหรับผลิตไฟฟ้าจากคลองส่งน้้าขนาดเล็กเพื่อการเกษตร. วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25(2), 1-6.