การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์

Last modified: August 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์
Booth and Event Marketing for Nissan SK SURE.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายบุรัสกร ชาญนิตย์, นางสาววรรณภา โสภา
Mr. Buratsakorn Charnnit, Miss Wannapa Sopa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์มนทิรา ตันตระวาณิชย์
Miss Montira Tantrawanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การตลาด
Marketing
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

บุรัสกร ชาญนิตย์ และวรรณภา โสภา. (2561). การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาขั้นตอน และวิธีการออกบูธจัดกิจกรรมทางการตลาด ของบริษัท นิสสัน เอส เค ชัวร์ จำกัด และศึกษาปัจจัยทางด้านส่วนประกอบทางการตลาด ที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกซื้อรถยนต์ของลูกค้า

บริษัท นิสสัน เอส เค ชัวร์ จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ และให้บริการหลังจากจำหน่ายครบวงจร เช็คระยะฉับไว บริการซ่อมเครื่องรถยนต์ บริการซ่อมตัวถังและสี และจำหน่ายอะไหล่แท้ โดยยึดความพึงพอใจของลูกค้าเป็นอับดับ 1

การตลาดยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ตลอดเวลา การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นสินค้าใด สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การให้ลูกค้าได้มีโอกาสทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ และมั่นใจในคุณสมบัติของสินค้า การจัดกิจกรรมทางการตลาดเป็นอีกทองเลือกหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการ เพราะนอกจากจะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า หรือบริการแล้ว ยังเป็นการกระตุ้นยอดขาย หรือสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง ทำให้สินค้าหรือกีจกรรมที่จัดขึ้นได้รับการกล่าวถึง

ผลจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา พบว่าการปฏิบัติงานช่วยยกระดับความรู้ความเข้าใจถึงขั้นตอน และรูปแบบในการทำกิจกรรมการจัดบูธทางการตลาด และได้ความรู้ในการปฏิบัติงานในแผนกที่ปรึกษาฝ่ายขาย โดยวัดจากความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทำงานตามชื่อโครงงาน การออกบูธ และจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน ซึ่งบรรลุตรงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ

คำสำคัญ: กิจกรรมทางการตลาด, โปรโมชั่น


Abstract

The objectives of the research were to study the conditions of the factors that influence the decision to use the service of Nissan SK Sure, and study the market composition factors in relation with the decision of the customer. Nissan SK Sure Company Limited distributes cars and provides full service for customers, fixing engines, baby of a car and color. And also sells spare engines, which area concern for customer satisfaction as first. Marketing currently has changed and adapts strategies all the time to access the target groups. Arranging activities is also an option for the marketing way, which cannot be looked over for entrepreneurs because it advertises products and service as well as encourages the profit or creates in that period of time. The result of the operation, found that the marketing activities improves the knowledge and understanding of the process, and the format for marketing booth activities. It also help in gaining knowledge of operations in the sales department’s consulting department. By measuring success achieved from the work according to the project helps to meet the set objectives.

Keywords:  Event Marketing, Promotion, Nissan SK SURE.


การออกบูธและจัดกิจกรรมทางการตลาดรถยนต์นิสสัน เอส เค ชัวร์ | Booth and Event Marketing for Nissan SK SURE

Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 945
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code